Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woordje p min hier dan ook door door worden vertaald, zoodat wij lezen moeten: „maar door ons overtreden is hij verwond, door onze ongerechtigheid is hij verbrijzeld, de mishandeling, die wij hem aandeden, heeft ons (bij nader inzien, en berouw, en bekeering, over deze misdaad) vrede aangebracht, zoodat door zijne striemen ons genezing geworden is.

Op deze wijze gelezen, wordt geheel Jes. 53 duidelijk, en wordt tevens aan God geene ongerechtigheid en ongerijmdheid toegeschreven, noch de mensch tot dwaling verleid, gelijk door de Staten-vertaling geschiedt.

Maar nog meer. — Wij wenschen bovendien op te merken, dat hier geenszins, althans in de eerste plaats niet, aangaande den Messias, maar wel aangaande Israël gesproken wordt.

Het zij ons vergund hier eene omschrijving van Jes. 53 in dien zin te laten volgen.

Wij beginnen echter met Jes. 52 : 13: „Ziet mijn knecht (die in 53 : 11 de rechtvaardige genoemd wordt) zal (door zijne kennis, zie eveneens 53 : 11) verstandelijk handelen.

Dat onder dezen knecht Gods het volk Israëls, en wel vooral'het geestelijke deel des volks, moet verstaan worden, kan blijken uit Jes. 41 : 8—16; 42 : 1, 19 24; 44 : 1, 21; 45 : 4; 48 : 20 etc. En dat hier, in het enkelvoud gesproken wordende, het meervoud bedoeld wordt, kan eveneens blijken, zoowel uit het woordje „onze," dat in 53[: 1 voorkomt, als ook uit Jes. 54: 17, waar van „knechtera" gesproken wordt, zoo dat wij kunnen lezen: Ziet mijne knechten zullen verstandelijk handelen; zij zullen verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden.

14. Hoewel velen zich over hen ontzetten zullen, zoo verdorven zal hun voorkomen in hunne ellende en ballingschap wezen, meer dan van iemand, en hunne

Sluiten