Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Babel gevonden, maar de rechtvaardigen zijn toch in dien dood bij de rijken en vorsten aan het hof en in eere geweest, omdat zij geene ongerechtigheid gedaan hadden, en geen onrecht in hunnen mond is geweest.

10. Voorwaar, het behaagde den Heer ook hen te laten verbrijzelen. Hij heeft ook hen door de scherpte des zwaards gekrenkt en onder ons verstrooid, opdat wij met Hem en onszelven bekend zouden worden!

Ja, zóó is het, en daarom, zie, Bi beloof het: Als zij hunne ziel ten schuldoffer gesteld zullen hebben, dan zullen zij vrucht zien; zij zullen naar hun land wederkeeren, hun volksbestaan zal vernieuwd en verlengd worden, en het welbehagen des Heeren zal door hunne hand gelukkiglajk voortgaan.

11. Vanwege den arbeid hunner zielen zullen zij het zien en van het goede verzadigd worden, en door hunne hennis zullen mijne knechten, de rechtvaardigen, velen rechtvaardig maken; want zij zullen wel veel van de goddeloosheden der heidenen te verduren hebben, maar hen ook door woord en voorbeeld onderwijzen en van hunne ongerechtigheden verlossen.

12. Daarom zal ik hen een deel geven zoo groot als van velen, en zij zullen de machtigen onder zich verdeelen, gelijk een roof gedeeld wordt, (52 : 15), omdat zij aan mijn woord en Geest getrouw, hun leven niet lief hebben gehad tot den dood toe, en met de misdadigers gerekend werdén, en veler misdaden zoo geduldig verdragen, en onder dat alles nog voor de overtreders gebeden hebben.

In Jes. 54 wordt dan over Israël onder het beeld eener vrouw gesproken, die wel eenzaam (vers 1) en versmaad en verlaten onder de heidenen rondzwierf (vs. 4), maar die toch weder met eeuwige goedertierenheid zou aangenomen worden; die vele kinderen gewinnen en wier nakomelingen de heidenen erven zouden (vs. 3).

Sluiten