Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staan, en eenen Nebukadnezer uitroepen: „Van mij wordt bevel gegeven, dat alle volk, natie en tong, die lastering spreekt tegen den God van Sadrach, Mesach en Abed-nego, in stukken gehouwen, en zijn huis tot een drekhoop gesteld worde: want er is geen ander God, die alzoo verlossen kan," terwijl Gods volk zich verheugt, en met smachtend verlangen, en steeds meer vervuld met hope, de ure tegemoet gaat, waarop de Heer zal zeggen: „Zie hier ben Ik, zie hier ben Ik," de Machtige, niet alleen om uit den vurigen oven, maar ook om van Babel te verlossen, en u, Mijn volk, als volk, nieuw leven en eer en heerlijkheid te geven, en Koningen en Vorsten over u en uwe verlossing met verbazing te vervullen tot verheerlijking van Mijnen naam.

Nog meer. Door de wonderbare verlossing van Israël uit Egypte, en hunne even wonderbare overwinning van Kanaan, was de vrees voor den God van Israël onder de volken gevestigd geworden. Door hunne vaste woning in het beloofde land, zoo wonderbaar tusschen Europa, Azië en Afrika gelegen, kwamen en bleven zij, door den handel, en door de handelsreizen dier volken door hun land, voortdurend met alle hen omringende volken: Filistijnen, Egyptenaren, Midianieten, Amalekieten, Edomieten, Moabieten, Ammonieten en Syriers in aanraking. Door oorlogen kwamen er van die volken onder hen, en van hen onder die volken in slavernij. Vervolgens werden velen der Israëlieten naar Assyrië, en vele Assyriers naar Samaria overgebracht, en eindelijk Juda, door ballingschap in Babel, Persië, Medië, Klein-Azië, Griekenland, Macedonië, Italië, en zelfs in Spanje en Karthago etc. verspreid, en hoewel velen later naar hun vaderland terugkeerden, bleven anderen achter, bouwden er synagogen, en bezielden die volken, als een geheel, met de kennis

Sluiten