Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar hoe zou God dat aanleggen? Beter gezegd, hoe heeft Hij dat aangelegd?

Hij heeft de bewustheid van, en dé gevolgen der zonde, de menigerlei ellenden des menschdoms, en den tijdelijken dood, zoowel als de vreeze der eeuwigheid, genadiglijk willen gebruiken als middelen en drangreden , om hen naar uitkomst en redding, naar geluk, naar den onbekend geworden God te doen zoeken, of zij Hem immers tasten en vinden mochten; maar helaas! de woorden: „Stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeeren", zien wij in meer dan eenen zin bewaarheid!

Edoch, waar de mensch het geluk meer en meer in de stof en in stofvergoding begon te zoeken, en door menschelijke wijsheid en wetenschap meer en meer verijdeld werd, daar kwam God, naar den rijkdom Zijner genade en barmhartigheid opnieuw tusschen beiden met eene bijzondere openbaring, om den mensch wat anders en beters te leeren; en uit Zijn onderwijs zien wij, dat niet de stof, maar Hij, die zich door de stof openbaart, de Godheid is; dat de verschillende krachten der natuur ons geene onderscheiden goden openbaren, maar dat alle die openbaringen ons de volheid, en het leven, en de werkingen van den 'éénigen waarachtigen God vertoonen, en dat de openbaringen van dien eenigen waarachtigen God niet gegeven werden, opdat de mensch zich aan den vorm zou vastklemmen; maar om door middel van den vorm tot den geest en de beteekenis er van op te leiden, en opdat, door daarop voortdurend gewezen te worden, hart en verstand er van doordrongen, God in geest en in waarheid aangebeden , en de gemeenschap, met God, en de zaligheid dier gemeenschap, gesmaakt worden mocht.

Daarom ook, gelijk door de verschillende krachten en vormen in de natuur geen veelgodendom, maar de volheid des éénigen waarachtigen Gods geopenbaard

Sluiten