Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mocht, om de liefelijkheden des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijnen tempel?

Zoo was het ook met het offer op den grooten verzoendag. Allen werden voorgesteld, als zich des doods schuldig te erkennen, en deze waarachtige verootmoediging over — was de genezing van de zonde, en de bok werd uitgelaten in de woestijn, als een zinnebeeld, dat door die verootmoediging de zonde verzoend was, dat de Heer ze vergeven had, dat het volk zich weder in vrijheid en blijheid in de woestijn des levens bewegen mocht.

Dewijl dus de offers in het gemeen, en ook die van den grooten verzoendag niet plaatsvervangend waren, en de dood van Christus, als plaatsvervangend offer, daarop gebouwd wordt; zoo ontkennen wij, dat zijn dood op dien grond als plaatsvervangend offer beschouwd mag worden.

Het brandoffer was eene herinnering aan het verfa ondsoffer, en zinnebeeld van toewijding, om tot den dood toe aan het verbond getrouw te zijn, en Christus is, van zijne zijde, tot den dood toe aan het verbond getrouw geweest. Hij heeft dus niet voor zich zeiven behoeven te belijden, te boeten, en te offeren, en hij heeft ook niet in onze plaats beleden, geboet en geofferd: maar is een offer voor onze zonde en schuld geworden in dien zin, dat hij gekomen is, om ons op onze zonde en schuld te wijzen, ten einde wij er ons van bekeeren, belijdenis en boete doen, en ons zeiven ten offer brengen, en alzoo vergeving ontvangen zonden.

HlJ gevoelde eene schuld der liefde, Om ous te

redden, en heeft die schuld der liefde aan ons betaald. Hij heeft den hemel, verlaten, is mensch geworden, heeft vermaand, gewaarschuwd, geleerd, geleid, en zich in alles en ten allen tijde opgeofferd, om verlorenen te zoeken, en zalig te maken van hunne

Sluiten