Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heerlijkheid te voeren: ziedaar, in korte woorden, het doel van 's Heeren komst in het vleesch; zoo gij wilt de heteekenis zijner besnijdenis, die, door het geloof in hem, in ons werkelijkheid moet worden, door welke werkelijkheid satan ook onder onze voeten verpletterd ligt, en wij daar staan als gekroond met heerlijkheid en eer door onzen eeuwig geprezen Verlosser en Zaligmaker.

Wij meen en thans het onredelijke , onrechtvaardige, godslasterlijke en onschriftuurlijke van de leer der plaatsvervanging, zooals die op grond van Jesaia 53, de leer der offeranden, en de besnijdenis gepredikt wordt, genoegzaam aangetoond te hebben, en willen nu pogen om een lijstje van teksten uit het Meuwe Testament, dat ons, met het oog op dit onderwerp ter hand werd gesteld, te behandelen.

Mt. 20 : 28. „Gelijk de Zoon des menschen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en zijne ziel te geven tot een rantsoen voor velen."

Het was ons duidelijk, dat men hier op het woord rantsoen gedrukt wilde hebben. Ook wij wenschen daarop te drukken; maar dan ook te vragen: Aan wien is dat rantsoen betaald?

Aan God? Maar God is liefde, en gaf zijn Zoon uit liefde, en vergeeft den verloren, maar met boetvaardigheid wederkeerenden zoon uitliefde, en laat ons vermanen, om hef te hebben, gelijk Hij ons liefgehad heeft, en te vergeven, gelijkermjs Hij in Christus ons vergeven heeft. Ef. 4 : 32. Als wij nu vergeven moeten gelijk God ons vergeven heeft, maar God éérst betaling geëischt en ontvangen heeft: moeten wij dan ook niet betaling eischen en ontvangen vóór dat wij vergeven mogen? Maar kan dat wel vergeving heeten?

Sluiten