Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen snijden, om alzoo den dood te ontgaan. Hij heeft althans in den hof groote druppelen bloeds gezweet, en is voor Pilatus gegeeseld en met eene doornenkroon gekroond geweest, dat ook niet zonder bloedstorting is toegegaan, en zou dus op grond van die dwaze voorstelling van dat eene druppeltje bloeds, toen reeds genoeg bloeds gestort hebben voor het leven der wereld. Doch neen! daar was meer bloeds noodig; hij moest zijne ziel uitstorten in den dood! Op zijn dood, neen! op zijne ziel, zijne liefde tot in den dood kwam het aan; en hij heeft ons Hef gehad tot in den dood, ja, den dood des kruises, en het is dit, wat verkondigd moet worden — de liefde Gods, de liefde van den Zoon Gods, om de menschen om te werken ,zoodat zij wederkeerig hem leeren liefhebben. Geloof in zijne liefde, en overgave aan hem, om hef te hebben gelijk hij ons hef gehad heeft, geeft vrede en zaligheid, en in die liefde te wandelen doet ons in vrede en zaligheid toenemen en bevestigd worden.

Rom. 3 : 25. „Welken God voorgesteld heeft tot eene verzoening door het geloof in zijn bloed, tot eene betooning van zijne rechtvaardigheid door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; tot eene betooning van zijne rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengenen, die uit het geloof van Jezus is."

Wij verstaan daaruit, dat God den Heer aan den mensch voorgesteld heeft; in zijn bloed voorgesteld heeft; opdat de mensch door het geloof in zijn bloed dat is, in zijne liefde en gehoorzaamheid tot den bloede, tot den dood toe, gelooven zou; tot aanduiding van hetgeen door Hem voor rechtvaardigheid geacht werd, tegenover hetgeen de menschen er voor hielden, toen Hij de zonden vergaf, die te voren geschiedden onder

Sluiten