Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en den tijdelijken dood, maar ook en vooral den geestelijken en eeuwigen dood plaatsvervangend moet hebben aanvaard, zoodat hij- in werkelijkheid een zondaar moet zijn gevonden, en dat er geene opstanding en verheerlijking van den Heer plaats vinden kon; dat dus het evangelie in den grond een leugen is, en alle geloof en hoop ten eenenmale den bodem ingeslagen wordt!

Men meent, dat het straffen van den eenen in de plaats van den anderen leer des bijbels is, terwijl, gelijk wij gezien hebben, de bijbel uitdrukkelijk zegt: „Ten dage als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven", een vonnis, dat de geheele wereld over bevestigd wordt, en terwijl die leer bovendien ten eenenmale in woorden, als die van Ezech. 18 en 33, e. a. p. des Ouden Verbonds, veroordeeld wordt. Of wilt gij woorden uit het Meuwe Yerbond? Welnu daar lezen wij eveneens uitdrukkelijk, dat een iegelijk zijn eigen pak zal dragen, en maaien, naardat hij gezaaid heeft, Gal. 6; dat wij allen, (ook de Apostelen!) voor den rechterstoel van Christus gesteld zullen worden, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschied is, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. 2 Cor. 5; dat onze gerechtigheid overvloediger moet zijn dan die van farizeën en schriftgeleerden, om het koningrijk der hemelen in te gaan Mt. 5 : 20, en dat velen ten dien dage tot den Heere zullen zeggen: „Heere, Heere! hebben wij niet in uwen naam geprofeteerd, en in uwen naam duivelen uitgeworpen, en in uwen naam vele krachten gedaan ?" En hij hun dan openlijk zal aanzeggen: „Ik heb u nooit gekend; gaat weg van mij, gij, die de ongerechtigheid weekt!" Mt. 7 : 22, 23.

Dat is andere taal, dan die door de leer van het plaatsvervangend straffen geleerd wordt, en waardoor

Sluiten