Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neen! gelijk wij gezien hebben, daar is in het geheel geen plaatsvervangend sterven, noch voor enkelen, noch voor allen; want dan zouden maar enkelen kunnen of allen moeten zalig worden; maar de zaligheid is in Christus voor allen ; — edoch gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzoo is de Zoon des menschen verhoogd geworden, opdat een iegelijk, die in hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe, terwijl een iegelijk, die niet gelooft, zal verdoemd worden.

Daar is geene geestelijke onmacht, in dien zin, dat de mensch, hoewel onder den vloek der zonde, door den nood gedreven, niet om hulp zou kunnen roepen, en de hand der genade niet zon kunnen aangrijpen, gelijk een drenkeling roept en grijpt tot zijne behoudenis.

Daar is geene eeuwige verkiezing, om dezen zalig te maken, en dien te verdoemen; want dan moet God van eeuwigheid verkozen hebben den mensch te scheppen, om hem te doen vallen, opdat Hij zou kunnen verdoemen, en dezen in de verdoemenis te kunnen laten liggen, om genen er weder, op de wijze der Dordsche vaderen, uit te helpen.

En dat een en ander leert men! En men leert het, omdat men vreest, dat anders de souvereiniteit Gods niet gehandhaafd zal kunnen worden!

Alsof die souvereiniteit Gods niet bestaanbaar ware met de hoogste openbaring, die wij van Hem hebben, als zijnde een heilig en rechtvaardig, maar tevens een liefhebbend en vergevend Vader, die niet wil, dat éénigen verloren gaan, maar dat allen tot bekeering komen!

Die gansche leer der praedestinatie is God en het Christendom onwaardige filosofie en ijdele verleiding.

Sluiten