Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoek, en gebed, en leiding des Heiligen Geestes, van dat alles af, en van de lëeringen en geboden van menschen tot Zijn Woord terug gebracht, en wij verheugen ons met onuitsprekelijke vreugde, dat wij mogen gelooven in Zijne heilige liefde jegens allen; dat wij, als geloovigen in den Heer, het Nieuwe Yerbond met Hem mochten sluiten in den doop tot den dood, tot vergeving van zonden; en dat Hij ons dagelijks meer het heilige en zalige van den doop tot den dood doet gevoelen, en bij den diepen ernst van dien doop, ons den moed en de standvastigheid verleent, om tegen de leugens en zonden van enkelen, en van allen vereenigd, te getuigen, en tevens, in de bewustheid van eigen zwakheid, in diepen ootmoed te bidden, dat Zijne kracht in onze zwakheid volbracht moge worden, om alle overleggingen ter neder te werpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte gevangen te leiden tot de gehoorzaamheid van Christus.

Daar zijn, die zeggen, dat ze aan deze prediking niet genoeg hebben. Maar hebben de zoodanigen zich zeiven wel eens met nauwgezetheid afgevraagd, waarom zij daaraan niet genoeg hebben ? Bedoelen zij ook misschien, omgekeerd, dat dit een en ander hun te veel is ? En is het hen misschien te veel, omdat het hen geen ernst is met de zonde en met heiligheid? met hunne belijdenis van zonde, en schuld, en doemwaardigheid , en de bede om vergeving ? met het aanvaarden van de vergeving in den doop tot den dood? met het aanbidden en dienen van God in geest en in waarheid? Wat wil men toch meer dan vergeving en heiliging? Maar helaas! waartoe is de mensch minder geneigd dan tot ootmoedige belijdenis, opdat men vergeving zou kunnen ontvangen en tot heiligmaking komen, zonder welke niemand den Heere zal zien? Over de

Sluiten