Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit leven uw leven, en verlaat, en wijkt af van die onredelijke, onrechtvaardige, tegenstrijdige, Godonteerende, onschriftuurlijke leer van plaatsvervangend straffen. De mensch zelf ligt onder de straf der zonde, en zal die zelf voor eeuwig moeten dragen, tenzij hij tot bezinning komt, en, door tot bezinning te komen, zijne zonden afbreekt door gerechtigheid, en om vergeving biddende, zich werpt in de armen van hem, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken, wat verloren is, en zich door hem laat leiden, om Godin geest en in waarheid te dienen.

O zondaar! ziet, en voelt gij den vloek en de straf der zonde niet, die op u rust en u omringt? Denk er eens over na, want vreeselijk zal uw ontwaken zijn, als de dood u aangrijpt, om u over te voeren aan gene zijde des grafs, waar gij, gij zelf het eeuwig verderf zult lijden van het aangezicht des Heeren, tenzij gij u bekeert. Bekeer u, en geloof het evangelie ; en geloovig geworden zijnde, sta op, om het Nieuwe Yerbond met den Heere Jezus te sluiten in den doop tot dood, tot vergeving van zonden; en wees dan aan uwen doop getrouw tot den dood in liefde tot den Heere, en degenen, die aan hunnen doop getrouw zijn, tot zijne eer, tot hunne onderlinge toeneming in kennis en godzaligheid, en tot verlossing der wereld van zonde en dwaling, — en gij zult de vergeving van zonden, en de kroon des levens ontvangen.

Zij Jezus duizendmaal op Golgotha gedood,

Niet gij in hem? uw schuld blijft even groot.

Zij hij in majesteit weer uit zijn graf gegaan,

Niet gij in hem? uw hart blijft onvoldaan.

Daar is slechts zaligheid in stervend te herleven.

Ei! smaak die, door u zelv' geheel den Heer te geven!

Geef u, gelijk hij zich voor u gegeven heeft;

Opdat door, en voor hem, gij leeft, sterft en herleeft!

Sluiten