Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er, die korten tijd later, als schitterende getuigen van den Heer Jezus, de heetste vuurproef van vervolging doorstonden.

Dit is evenwel eene uitzondering. En gewoonlijk zijn wel de eerste ondervindingen die van schijnbaar vruchteloozen arbeid, dikwijls tot moedeloos wordens toe.

Hoe menigen jeugdigen, volijverigen zendeling heb ik niet in Natal zien aanlanden om zich in de woeste binnenlanden een weg te banen! En * meer dan één heb ik er jaren later op zijn eenzamen zendingspost ontmoet, wiens pogingen om de kinderen naar de school en de ouderen naar de kerk te lokken, alle afstieten op de volkomen onverschilligheid of beslisten tegen-, stand der heidenen, wier heil hij zocht. Hoe menigeen, wiens beeld hier voor mijne herinnering oprijst, die zijne smartelijke ervaring in geen beter woorden kon uitdrukken dan in die van den Apostel: //Meester wij hebben den ganschen nacht over gearbeid en niet gevangen !"

Doch wat spreek ik van teleurstellingen van anderen! Heeft óók deze Vereeniging ze niet in hare mate ondervonden?

En als ik u hieraan herinner, gevoel ik hoe weinig ik de rechte persoon ben om u in deze ure toe te spreken. Ik heb, met schaamte zij het beleden, eerst in Zuid-Afrika door den grooten afstand, daarna hier te lande door de eigenaardige drukten en afleidingen aan mijn reizend leven verbonden, te weinig nauwkeurig kennis genomen van de werkzaamheden dezer

Sluiten