Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenheid heb gesproken, ik bedoel den Wesleyaanschen prediker uit Californië, William Taylor, van wien zelfs de Bisschop Colenzo de getuigenis moest afleggen, dat gelijk God in vroeger tijden een Paulus en in later jaren een Wesley en een Whitefield opwekte om een rijken oogst van zielen te vergaderen, Hij alzoo Taylor als een dergelijk werktuig in zijne hand gebruikte tot zegen voor duizenden.

Zoo ik ooit iemand heb mogen ontmoeten aan wien de belofte den Heeren vervuld werd: //Ik zal u visschers der menschen maken// het is William Taylor.

Eerst in Californië, daarna in New-York en andere deelen van Noord-Amerika, in Engeland, Schotlanden Ierland, in Australië, in Zuid-Afrika, later weder in Indië, onder belijdende Christenen en onder woeste heidenen, overal heeft hij op het woord des Heeren het net uitgeworpen en geholpen door zijn mededienstknechten des Heeren, aan elke plaats het net tot scheurens toe vol opgetrokken.

Door de bijzondere inrichting der Wesleyaansche Kerk, waarin niemand als lid wordt aangenomen dan die belijdenis aflegt van eene ondergane verandering van hart, is hel mogelijk het aantal zielen te berekenen, die, door zijnen onvermoeiden arbeid zijn toegebracht , en die in Zuid-Afrika alleen, na een verblijf van slechts zeven maanden, op bijna 7000 worden geschat.

Ik wil hierbij niet vergeten, dat zeker onder dat aantal velen zijn, die reeds door vroegere bearbeiding van het Evangelie tot een toestand geleid

Sluiten