Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en met heete tranen en aanboudende smeekingen worstelend om genade, tot dat de ure der verlossing aanbrak, en de een na den ander met van vreugde glansend gelaat opstond om op hunne eigenaardige ongekunstelde wijze te getuigen van de vergiffenis hunner zonden en van de wonderbare liefde des Heeren Jezus.

Nu mag men hier tegen inbrengen wat men wil. Ik vind in dergelijke gebeurtenissen slechts de herhaling van wat ons in de Schrift, en met name in het boek der Handelingen, meermalen wordt gemeld van den Geest der genade en der bekeering over geheele menigten gelijktijdig uitgestort, van den Geest der gebeden zich van eene geheele vergadering meester makende, van den Heiligen Geest, bij het woord der prediking, vallende op de hoorders, gebeurtenissen, die zich voortgezet hebben in zoo menige opwekking of herleving den loop der kerkgeschiedenis door en niet het minst in die der laatste jaren.

Gelijk gezegd is, ik kan mij begrijpen de spotternij waarmede zij , die de kracht Gods tot bekeering niet kennen, dergelijke geschiedenissen beschouwen. Ik kan mij ook begrijpen den afkeer, dien menig geloovige gevoelt van wat daarbij inderdaad als vreemd vuur afkeurenswaardig moet geheeten worden, maar wat ik niet begrijp is dat zij, die zelve de verlossing van de banden der zonde door de genade des Heeren Jezus ondervonden hebben, zij, die zich verheugen met de engelen Gods, wanneer er hier en daar somwijlen eens een enkele zondaar krachtdadig tot bekeering ge-

Sluiten