Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door den Doop als des Heeren verlosten verzegeld. Wij verachten den dag der kleine dingen niet. Maar laat ons ook met die kleine overwinningen niet voldaan zijn, doch ze beschouwen als de voorboden van grootere zegepraal. Laat ons van God geen kleinen zegen, geen geringe vangst, maar eene ruime, milde, overloopende maat, eene wonderbare vischvangst, biddend en geloovend verwachten.

Ik zeg deze woorden tot allen, maar vooral tot de jeugdige broeders in deze vergadering, die hunne voorbereidende studiën hebben mogen voleindigen en nu gereed staan om binnen weinige maanden over de groote wateren, in het duister land der heidenen het licht des Evangelies te brengen en aan wien, gelijk de Apostel het noemt, deze genade geschiedt, van //onder de heidenen te mogen verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus." Ik werisch u'geluk, mijne broeders, met de heerlijke roeping, waarmede de Heer u geroepen heeft, met den heerlijken naam van zendeling, dien de Heer u vergunnen zal te dragen, met de roemrijke taak, die u wacht. Onder de vele stemmen, welke gij zult gehoord hebben, zal, ik twijfel er niet aan, ook wel die der wijze ervaring u in de ooren geklonken hebben: //wacht niet te spoedig vruchten, bereidt u voor op allerlei teleurstelling, bedenkt dat gij slechts hebt te planten en nat te maken en dat het God is, die den wasdom geeft." Van harte wil ik die woorden der wijsheid beamen, maar laat mij toe u tegelijkertijd waarschuwen tegen hetgeen daarin zou kunnen Liggen

Sluiten