Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En schrijf aan den engel der gemeente, die te Sardes is: Dit zegt, die de zeven Geesten Gods heeft, en de zeven sterren: Ik weet uwe werken, dat gij den naam hebt, dat gij leeft, en gij zijt dood. Zijt wakende, en versterk het overige, dat sterven zou; want Ik heb uwe werken niet vol gevonden voor God. Gedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zoo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten op wat ure De over u komen zal. Doch gij hebt eenige weinige namen ook te Sardis, die hunne kleederen niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte kleederen , overmits zij het waardig zijn. Die overwint, die zal bekleed worden met witte kleederen; en Ik zal zijnen naam geenszins uitdoen uit het boek des levens, en Ik zal zijnen naam belijden voor mijnen Vader en voor zijne engelen. Die ooren heeft, die hoore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.

En schrijf aan den engel der gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die den sleutel Davids heeft (van den Hades? vergel. 4 vs. 18); die opent en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent. Ik weet uwe werken; zie, Ik heb eene geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt mijn woord bewaard, en hebt mijnen naam niet verloochend. Zie, Ik geef u eenigen uit de synagoge des Satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uwe voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb. Omdat gij het woord mijner lijdzaamheid bewaard heb, zoo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, (den bepaalden tijd van hevige beproeving), die over de geheele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen. Ik kom haastelijk; houdt dat

Sluiten