Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met andere, dat zij vrijgebleven is van de tooverijen der profetes, die te Thyatire heerschappij voert; en wij vinden er nog eenige goede eigenschappen, die als met moeite gered zijn uit een groot en schadelijk gevaar, en eenige weinige namen, die aan het heerschend bederf rein zijn ontkomen. De geheele beschrijving is doortrokken van de gedachte van vernieuwing uit vorige ontaarding, en van den waren regel, die voor dezen vernieuwden toestand is wedergegeven. Maar met dit alles, was dit hooggeroemde nieuwe leven slechts naam, geene werkelijkheid. Deze Christenen van Sardes hadden gehoord en ontvangen, wat goed en recht was, doch zij behielden en versterkten het niet op de rechte wijze, en zij werden dood niettegenstaande de vormen en de gedaante van het nieuwe leven. Nadat zij de tooveres getrotseerd hadden en haar ontkomen waren, bevlekten zij hunne kleederen op eene andere wijze. Er waren eenige edele uitzonderingen, die met Christus wandelen zullen in witte kleederen, overmits zij het waardig zijn, en wier namen Hij belijden zal voor zijnen Vader en voor zijne engelen, omdat zij zich niet geschaamd hebben, Hem te belijden en pal te staan voor het ware Evangelie van Christus, in deszelfs geest en leven; maar voor een groot gedeelte was de gemeente van Sardis eene kwijnende plant, een dood geraamte. Zij was frisch en nieuw begonnen; zij had datgene gehoord en ontvangen, wat de heiligen tot onderhouding van hun geestelijk leven behooren vast te houden; maar zij had al spoedig meer belijdenis dan leven, en meer opgeblazenheid dan reinheid en vrucht.

De gemeente in Filadelfia geeft geene vermenging met het kwade te aanschouwen, maar zij wordt toegesproken als een kleine vereeniging van erkende Christenen, in het midden eener groote menigte, die niet langer als een wezenlijk deel der gemeente van Chris-

Sluiten