Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORLEZING

OVER

Hei profetisch karakter van de zeven brieven. De gemeente zal nimmer Iets anders zijn, dan eene gemengde vereenlglng. — De bestendige voortgang van het kwaad in de gemeente. — Het gevoelen van Christus over de belijdende gemeente bi hare verschillende openbaringen. — De leer der Nicolaïeten. — De leer van Balaam. — De vereenlglng van de gemeente met do wereld. — Jezabei. — De Hervorming. — De opwekkingen der laatste eeuw. — Kenmerken van de gemeente onzer dagen. — De uitnemende waarde van deze brieven, uit een profetisch oogpunt beschouwd.

—*w*—

Openb. 3 vs. 22. »Wie ooren heeft, die hoore wat de Geest tot de gemeente zegt."

Wij hebben een overzicht genomen van deze brieven in betrekking tot de afzonderlijke gemeenten. Maar dit is niet het eenige, of zelfs het voornaamste gezichtspunt waaruit zij moeten beschouwd worden. Deze afzonderlijke gemeenten hebben, zooals ik meermalen heb verklaard , een vertegenwoordigend karakter, waarin zij de geheele gemeente van alle plaatsen en tijden omvatten. Neemt men dit niet aan, dan is het onmogelijk om eene voldoende reden te vinden, waarom alleen aan die zeven gemeenten op zulk eene wijze is geschreven. Het getal zeven geeft het einde of de geheele volkomenheid eener goddelijke bedeeling te kennen. De Zaligmaker spreekt er

Sluiten