Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de geloofsbelijdenis van Augsburg onderteekent, en van uit den hemel de groote hoofdwaarheden gedurig herhaalt:

Een open Bijbel is 's menschen eenige regel des geloofs.

Geloof in eenen gekruisigden Zaligmaker, 's menschen eenige rechtvaardiging.

De verheerlijkte Jezus, de eenige Heer en Meester der gemeente.

Maar de uitwerking van deze beginselen in hetgeen volgde, verklaart Hij even duidelijk als gebrekkig; en de behchaming dezer beginselen in het leven, dat er zich uit ontwikkelde, veroordeelt Hij, omdat het meer in »naam," dan in wezen bestond.

Twee eeuwen gingen voorbij en het protestantisme nam eene andere gedaante aan. De tijd der Piëtisten, der Puriteinen en der Methodisten brak aan, en er kwam nieuw leven in het doode Christendom. Zij, die de heerschappij van Jezabel waren ontvlucht, begonnen te gedenken, hoe zij ontvangen en gehoord hadden, en zij begonnen het te bewaren, en zich te bekeeren, en tot het bewustzijn te komen van eene algemeene broederschap der menschen, en allermeest der geloovigen. De Christenen begonnen te zien, dat het Evangelie meer is dan rechtzinnigheid in de leer, en dat het tot het wezenlijk karakter der gemeente behoort, omaanvallenderwijste werk te gaan. Het tijdperk van opwekkingen, zendingen, en vereenigde pogingen tot algemeene bekeering des menschdoms volgde, zooals dat niet had plaats gehad sedert de eerste eeuwen. Wel bleven velen op hun gemak voortleven, zich op eene aangename wijze op de aarde vestigende, zonder veel van den invloed van den nieuwen geest te ondervinden; wel bleven groote menigten van onware belijders, trotsch op hunne rechten, en de ware geloovigen bespottende en berispende, zich te midden van het Christendom bewegen; maar over

Sluiten