Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de deür waar de heiligen ten hemel ingaan. Die stem, als van eene bazuin is dezelfde, waarmede Paulus zegt, dat zij, die in Jezus ontslapen zijn, zullen opgewekt worden, en welke de Zaligmaker aanduidt, als het signaal, waarmede Hij zijne uitverkorenen bijeenvergaderen zal uit de vier winden, maar dat alleen gehoord zal worden, of verstaan, door hen, die er door opgeroepen worden in de lucht. En dit «"Kom hier op" is voor een ieder, die zich in den staat van Johannes bevindt, het genadige en machtige woord van den wederkeerenden Heer zelf, waardoor zij, die Hem verwachten , de kracht zullen vernieuwen, en opvaren met vleugelen, gelijk de arenden (Jes. 40 vs. 31). En aldus zal de Heer hen, zooals de Psalmist het bezongen heeft, verbergen in het verborgen zijns aangezichts voor de hoogmoedigheden des mans, en hen versteken in eene hut voor den twist der tongen. (Ps. 31 vs. 21.)

Dit is het einde van den aardschen loopbaan van Gods uitverkorenen, wat de heiligen van alle eeuwen verwacht, waarnaar zij verlangd, en waarom zij gebeden hebben.')

') „Op de stem van den aartsengel staan de dooden op uit het stof; de levende heiligen worden in één punt des tijds, in één oogenblik veranderd ; en beiden te zamen worden opgenomen ver boven de wolken, den Heere te gemoet in de lucht, lang voordat Hij gezien zal worden door de bewoners der aarde." Cnnningham on Apocalypse. 8 ed. p. 491.

„Het opgenomen' worden den Heer te gemoet in de lucht, vóór den tijd der verzoeking en vóór het oordeel, schijnt de duidelijke inhoud te zijn van de belofte aan hen, die getrouw lijn, in den brief aan de gemeente te Filadelfia, evenals van de vermaning des Heeren in Lukas 21 vs. 86." Ricbard Chester, Vicar of Ballyclough, Mallow.

„Eer het oordeel komt over het Christendom, zal de ware gemeente evenals Henoch, verplaatst zijn in den hemel. ... Wij worden niet vertroost met de verzekering dat wij in vrede samen zullen nederliggen in het graf, maar met de hoop dat wij te zamen den Heer te gemoet gevoerd tullen worden in de lacht, zoodat als het oordeel komt, wij

Sluiten