Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als bewijs dat met denzelfden moed door den kerkeraad werd begonnen als de institueering door Den Ham had plaatsgevonden, kan dienen, dat reeds op deze. vergadering werd besloten een rondgang door de gemeente te houden voor het predikantstractement.

Ouderling van Wageningen heeft de gemeente niet lang gediend. In 1865 vroeg de kerkeraad de Classis om hulp,ten einde br. van Wageningen te doen opleiden tot den dienst des Woords. De Classis zag daarvoor geen weg open, maar br. van Wageningen vond dieh weg blijkbaar zelf, want hij ging kort daarna naar de Graafschap Bentheim, waar hij werd opgeleid. In 1869 werd hij te Ihrhove in het ambt bevestigd op 39-jarigen leeftijd ; bij heeft toen de kerk van Tijnje gediend van 1876—'77 en er daarna de kerk van Ureterp van 1877 tot 1907. Hij stierf in 1909.

Hoewel met moed begonnen, ontkwam de kerk toch niet aan de crisis der jeugd. Reeds 19 Mei d.a.v. werd een buitengewone vergadering gehouden, waarin besloten werd een broeder der gemeente wegens zondigen wandel af te houden van het Avondmaal. Vele jaren bezorgde deze broeder last en was telkens weer voorwerp van vermaan.

Met het collecteeren voor het predikantstractement liep het ook niet zoo hard, want op 30 Mei was wel een begrooting ter kerkeraadstafel inzake het noodige bedrag, maar besloten.werd om nog niet met de actie te beginnen, vanwege het schrale weder en de geringe verdiensten in de venen.

Op die vergadering waren tevens reeds klachten over leden, die het Avondmaal verzuimden en slecht ter kerk kwamen.

Op de vergadering van 14 Juni werd besloten met het rondgaan door de gemeente te beginnen en op 7 Juli werden 2 broeders ernstig berispt, omdat ze niet genoeg hun best hadden gedaan met collecteeren. Op 20 Juli werd het resultaat besproken met gevolg, dat de afgevaardigden ter Classis op 10 Augustus de boodschap meegegeven werd, om finantiëelen steun aan te vragen voor het beroepen Van een predikant. Men kon de ƒ 400,— benoodigd voor het tractement niet bij elkaar krijgen. De Classis was niet scheutig, beloofde nog wel hulp, in geval van nood, maar zou daarvoor dan moeten laten collecteeren door de gemeenten. Daar de uitdrukking „in geval van nood" nog al rekbaar is en ook voor verschillende uitleggingen vatbaar, kwam het er op neer, dat de Classis niet hielp. Een aanvrage om steun voor het bouwen van een predikantshuis op de vergadering van 7 November, werd door de Classis radicaal van de hand gewezen. Men was dus wel heelemaal op zichzelf aangewezen. Toch gaf de kerkeraad den moed niet op.

Op de kerk was een schuld van ƒ 1400,—. De finantiëele kracht der gemeente in aanmerking genomen, reeds geen klein bedrag.

Hoe nu geld te krijgen voor den. bouw van een pastorie !• Het ging niét gemakkelijk, gelukte ook niet in 1864, hoeveel

pogingen ook werden aangewend.

Men had inmiddels reeds onderhandeld met F. v. d. Bosch

om diens huis te koopen. Maar ook dat mislukte.

Sluiten