Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarbij Melchizedek-Sem zijn priesterlijke waardigheid verliest.

In het Misjna-tractaat over de Geloften (Nedarim) wordt gezegd, dat God de priesters wilde laten voortkomen uit Sem, n.1. uit Melchizedek. Maar nu maakt Melchizedek-Sem de fout, dat hij in zijn zegen spreuk over Abraham dézen eerst noemt en pas daarné God. Hiermede verspeelt hij het priesterschap, dat God nu doet overgaan op Abraham. Dit wordt dan bevestigd met Psalm 110, in welken Psalm met de woorden „mijn Heere" uit vs 1 op Abraham zou zijn gedoeld.

§ 4. In de Christelijke litteratuur der oudheid worden eveneens vele uitspraken over Melchizedek gevonden, die niet passen bij de opvatting dat hij een gewoon historisch persoon is. Vooral in de boeken der ketters uit de eerste eeuwen van het Christendom.

Theodotus de Wisselaar (plm. 200 na Chr.) monarchiaan als zijn leermeester Theodotus de Lederbereider, hield Melchizedek voor een goddelijke kracht, die hooger stond dan Christus. Melchizedek toch was Christus' voorbeeld en Deze diens afbeelding *)

De geleerde asceet Hierakas, die zich voor zijn geschriften van het Koptisch bediende, (plm. 300 na Chr.) en wiens ketterijen Epiphanius in zijn „Artsenijkast" (Panarion, gecit Haer.) niet vergeten heeft, zag in Melchizedek. een verschijning van den Heiligen Geest.8)

Marcus Eremita (plm. 430 na Chr.) bestrijdt in zijn „In Melchisedec" een ketterij, die aangaande Melchizedek leerde, dat hij een theophanie was van den niet-vleesch geworden Logos en dus goddelijk van natuur en de Zoon Gods.

In de Gnostiek vervult Melchizedek de rol van „Paralemptor" van het licht en is daardoor een belangrijke schakel in de verlossing uit de duisternis van de materie.

Doch ook vele orthodoxe kerkvaders stellen zich Melchizedek niet voor als gewoon mensch. In de vierde eeuw wordt zoowel in het Oosten (bijv.

4) c.f. Hippolytus. Refutatio omn. Haer. 7, 36.

5) Haer. 67.

Sluiten