Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan bleek toen Christus het bekleedde! We vinden hier de positieve elementen, die correspondeeren met de negatieve, waarop we wezen in § 27, n.1. dat dit priesterschap niet-Aaronietisch is. Het is het wezenlij ke en blij ven de priesterschap.

Deze twee trekken staan met elkander in verband. Omdat het wezenlijk is, is het blijvend.

Dat het wezenlijk is, volgt uit de verlossing die Christus, in die ordening priester zijnde, aanbracht. Het Aaronietisch priesterwerk (verzoening aanbrengen) wordt eerst werkelijk volbracht als een priester naar de ordening van Melchizedek het ter hand neemt. Dan verdwijnt ook het Aaronietisch priesterschap. Dat van Melchizedek blijft.

§ 30. Het zevende hoofdstuk van den brief aan de Hebreen begint met dingen van Melchizedek te zeggen, die ons bekend zijn uit Gen. 14. Het zijn deze: dat hij koning is van Salem; dat hij priester is des Allerhoogsten Gods; dat hij Abraham tegemoet kwam, nadat deze de koningen uit het Oosten verslagen had; dat hij Abraham „zegende" en de tienden van hem in ontvangst nam. Deze uitdrukkingen behoeven na hetgeen we (in hoofdstuk IV en V) reeds opgemerkt hebben geen nadere bespreking. Er blijkt intusschen onomstootelijk duidelijk uit, dat de persoon, die in den brief aan de Hebreen Melchizedek wordt genoemd, wel dezelfde is als de priester van dien naam uit Abrahams dagen.

Na deze uitdrukkingen begint de auteur echter te zeggen, wat hij zelf van deze dingen denkt: de naam Melchizedek wil zeggen, dat hij koning der gerechtigheid was; het feit, dat hij' koning van Salem was, wil zeggen, dat hij' koning des vredes was.

Hier vinden we duidelijke aanwijzingen van de beteekenis van Melchizedek, die uitgaan boven hetgeen Gen. 14 mededeelde. Hij was koning van vrede en gerechtigheid, bezat daarin twee deugden, die ten nauwste met elkander samenhangen. Het regiment van dezen koning kenmerkte zich door vrede, die door gerechtigheid verkregen was of bewaard bleef.

Deze boven Gen. 14 uitgaande karakteriseering

Sluiten