Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het sterkt den band. Aanraking zoeken met bondsbesturen enz. kan geen kwaad. Breng de Jongeren tevens In het geweer voor verschillend kerkewerk! Ontvangst-commissies bij den ingang der kerkgebouwen, zendingsacties enz. Hier zijn de mogelijkheden niet ver van de werkelijkheden en de moeilijkheden best te boven te komen. Waardeering in dezen verdienen stellig de Jong-Hervormden in hun pogingen. En dan de Kerkdiensten! Is het nu heusch noodzakelijk om aparte jeugddiensten te hebben? Laat het kerkelijk gezin toch zijn eenheid en geheelheid niet uit het oog verliezen. Kan de liturgie niet worden uitgebreid? Let toch eens op de Hervormers. De meeste Calvinisten spiegelen zich In dezen slecht aan Calvijn. Kan de middenzang niet eens vervallen? En dan het zingen? Ook eens staande! Meer verzen van éénzelfden psalm of van éénzelfde gezang tegelijk, met slechts een kort vóór-en naspel en geen tusschenspelen. Een koor op sommige feestdagen. De Bijbel geeft aan zuurkijkers ook hier wel weer stokken in de handen tot den doodslag. Maar wie goed leest, zal bespeuren, dat deze vlotheid van eeredienst, zoowel in Oud- als Nieuw-Testament overal doorlicht. De preek zij begrijpelijk en de taal Hollandsch!

Zou het ook niet dienstig zijn om meer aandacht te besteden aan het sacrament? Laat de Jongeren steeds weer zien, dat zij staan tusschen Doop en Avondmaal. En ruim aan het Doopvont en de Avondmaalstafel een opvallende plaats in in de kerkgebouwen. Geen lidmaten, die het Avondmaal verzuimen. Het verlangen er naar moet telkens wakker blijven. De verzoening door het offer immers brengt ontspanning bij de worsteling met de zonde. Waar het Woord ons niets meer zegt, spreekt het sacrament ons, Jongeren en ouderen, van verlossing en heil. Christus is „het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt".

Mogelijkheden. „Vele en op velerlei wijzen". — Kerkherstel

Sluiten