Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie regeert de Kerk? Er zijn helaas nog velen, die deze vraag bijkomstig achten. In hun hart zijn zij het eens met Luther, die den landsheer allerlei kerkelijke rechten en bevoegdheden toekende. Als de Kerk het Evangelie maar kon verkondigen! Calvijn zag het anders en beter. De regeering der Kerk is voor hem een zaak van de meest principieele beteekenis. Het ging hem ook in dezen om niets minder dan om de eere Gods. Op datzelfde standpunt willen wij ons plaatsen. De Kerk, als lichaam van Christus, is niet alleen middel tot een bepaald doel, maar zij is doel in zichzelf. Hoe zuiverder haar openbaring is in het midden der wereld, hoe meer wordt de eer van God bevorderd. Dat uitgangspunt kiezende trachten wij de vraag te beantwoorden: wie regeert de Kerk?

Wie regeert de Kerk? Bij de vraag moesten wij lang stilstaan. Het antwoord kan kort en krachtig zijn. Uit den aard der zaak is geen ander antwoord mogelijk dan: Christus regeert de Kerk.

In de statuten van het Ned. Herv. Verbond tot Kerkherstel wordt teruggegrepen op vraag en antwoord 54 van den Heidelbergschen Catechismus. „Wat gelooft gij van de heilige, algemeene, christelijke Kerk? Dat de Zone Gods uit het gansche menschelijk geslacht zich eene gemeente, tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn Geest en Woord, in eenigheid des waren geloofs, van den beginne der wereld tot aan het einde, vergadert, beschermt en onderhoudt". Kort samengevat beteekent dit: van de Kerk gelooven wij, dat Christus haar vergadert, beschermt en onderhoudt. Of nog korter: van de Kerk gelooven wij, dat Christus haar regeert. De Catechismus schildert dus niet uitvoerig hoe die Kerk er uit ziet, waar zij te vinden is, wat haar goederen zijn. De Catechismus zegt slechts dit ééne: Christus regeert de Kerk. En in dat ééne is alles be-

Sluiten