Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. Het Ziekbed als Retraite

Ge weet wat we onder een retraite verstaan? Een retraite is een gelegenheid, waar we ons tijdelijk uit de drukte van het dagelijksche leven terug kunnen trekken, om in te keeren tot ons zelf en uit te gaan tot God.

De Roomsen-Katholieken hebben de waarde hiervan beter ingezien dan de Protestanten. Als gij Protestant zijt, betwijfelt ge misschien zelfs alle waarde van de retraite. Gij denkt aan een klooster en dat vindt ge verschrikkelijk: een wereldontvluchting, die niet te pas komt.

Maar er is een groot onderscheid tusschen klooster en retraite. Een klooster is een plaats, waar men voorgoed inkeert; een retraite is een gelegenheid om zich tijdelijk terug te trekken uit het gewone leven om daarna, gesterkt en gestaald, weer het gewoel der wereld te trotseeren en den dagelijkschen strijd te hervatten. Natuurlijk spreken wij hier over het klooster verder niet, maar wij gaan uit van/ de waarde der retraite. Het is stellig tot schade van het zieleleven, wanneer men deze waarde voorbij ziet en maar doordraaft en doorslaaft, opgaande in het tijdelijke, en de gelegenheden, om eens rustig aan de behoeften der ziel te denken, verwaarloozende. Het is jammer, wanneer men de waarde daarvan wel ziet, maar zich de weelde van zulk een retraite niet kan veroorloven. Men zou wel graag eens een week ergens in de stilte zijn, om dezen „stillen tijd" te besteden tot versterking van het innerlijk leven. Maar men kan de kosten daarvoor niet betalen of men kan er onmogelijk een week uitbreken; men vindt hoogstens een enkel vluchtig oogenblik, waarin men gehoor kan geven aan het woord van den Heiland: „ga in uw binnenkamer en uwe deur gesloten heb-

Sluiten