Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de havens om ook daar het Evangelie van den Gekruisten Heiland te brengen. Hiervoor kunnen wij niet dankbaar genoeg zijn. Mede door hun werk gaan de schippers langzamerhand inzien, dat ze geen achterafgezette klasse zijn in Kerk en Maatschappij, maar dat ze als volwaardige leden van de Nederlandsche Hervormde Kerk overal welkom zijn.

Zoo heeft de Hervormde Schippersraad, voor zooveel als in haar vermogen lag, onder Gods hulp de bezwaren, die ik u mocht noemen, ondervangen en we mogen zeggen: er is inderdaad reeds veel bereikt. Maar, hij werkt voort

* * * HOOFDSTUK HL De Huisvesting van Hervormde Schipperskinderen aan den Wal.

Dit was een probleem, dat reeds lang de gedachten van enkelen bezig hield en ook hier weer was het de heer G. de Jong, die een plan opstelde, dat men thans hoopt te verwezenlijken. Wat toch is het geval?

De leerplichtwet, onder het ministerie Goeman Borgesius in 1901 tot stand gekomen, maakte een uitzondering voor de schipperskinderen, daar het begrijpelijkerwijze moeilijk was hen van geregeld onderwijs te doen genieten. Zij, die het belang van hun kind inzagen, vooral in den tijd, die hoe langer hoe zwaarder eischen ging stellen, gezien de staag voortschrijdende techniek, stuurden de jongens en meisjes direct na aankomst in de haven naar school. Doch men zal begrijpen, dat dit schoolbezoek te hooi en te gras een grooten achterstand in kennis ten gevolge moet hebben. Het Onderwijsfonds voor de Scheepvaart heeft hierin voorzien door het oprichten van scholen, waar men toegerust is, om dien achterstand niet alleen zoo gering mogelijk te maken, maar ook geheel te voorkomen. Zoo verrezen er binnenvaartscholen te Amsterdam, Groningen, Rotterdam en in vele andere plaatsen. — Het Onderwijsfonds voor de Scheepvaart nu is een interconfessioneele instelling, zoodat men aan het onderwijs als zoodanig al zijn krachten wijdt, afgezien van de kerkelijke richting der schippers, ook al doet het Onderwijsfonds veel voor de instandhouding van interconfessioneele, Protestantsch-Christelijke en Roomsch-Katholieke scholen. En juist hier weer lag een geweldige taak voor de Kerk. De vraag is immers: Hoe houdt men de kinderen van Hervormde schippers, die aan den wal moeten blijven voor het ontvangen van onderwijs, als hun ouders voor langen tijd op reis zijn, in blijvend contact met de Nederlandsche Hervormde Kerk?

Tot nu toe bracht men de kinderen onder in gezinnen aan den wal en de Staat gaf ƒ 2.— per week per kind, wanneer het kind een gewone schippersschool bezocht, en ƒ 2.75 bij het bezoeken van een continuschool *). Waar de levensstandaard lager

Sluiten