Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Waterwijk der Nederd. Herv. Gemeente

te Amsterdam

Wijlen Ds. B. Gijzel heeft den Kerkeraad er van weten te overtuigen, dat het noodig was de geestelijke belangen der schippers, die in Amsterdam hun domicilie hebben, of althans geregeld in Amsterdam hun ligplaats hebben, toe te vertrouwen aan een aparte Wijk-commissie, met toevoeging van broeders diakenen voor de stoffelijke belangen, voor den schreienden nood. Zoo ontstond de Waterwijk, omvattende alle schippers in Amsterdam. Het beste ware geweest, indien voor deze Waterwijk alleen en ten volle een predikant ware aangewezen. Waar dit financieel onmogelijk scheen in een tgd waarin het aantal der predikanten moest verminderd worden, werd de Wijk-predikant van Wijk IV, Ds. Gijzel, bereid gevonden ook van de Waterwijk voorzitter te zijn en met de aangewezen ouderlingen en diakenen zich aan de schippers te wijden. Later nam Ds. Oorthuys deze taak over.

Wie 20 Dec. j.1. (1938) des avonds in de groote Westerkerk (wegens tijdelijke uitschakeling der Eilandskerk) die talrijke schare van schippersgezinnen zag Kerstfeest vieren, van de prilste jeugd tot den grijzen ouderdom, de matrozen der opleidingsschepen op den achtergrond, moet sterk den indruk gekregen hebben, dat er iets aan het veranderen is, dat de schippers de roepstem der Kerk vertrouwen en beantwoorden, dat er samenbinding groeit, samenbinding rond het Woord, rondom de Kribbe, rondom het Kruis.

Het huis-bezoek, het bezoek aan boord, laat nog veel te wenschen over, vooral nu de Heer Martens zich niet meer aan dit werk geven kan, daar hij geheel voor de zeelieden beschikbaar moet blijven, en de dominee zich geven moet aan twee wijken. Doch ook hierin komt verbetering. De Waterwijk heeft zich tot al de andere wijken gericht met het verzoek één of twee leden hunner Wijk-commissiën te belasten met het bezoek der schepen. De schepen toch liggen door de geheele stad en niet alleen in de omgeving der Eilandskerk en Wijk IV, waar de meeste liggen. Zoo wordt het werk gedecentraliseerd en blijft toch gecentraliseerd in de Waterwijk, die de bezoekers der schepen uit alle wijken op bepaalde tijden samenroept. Intusschen trekt het Wijkgebouw-Eilandskerk, dat gelukkig bruikbaar bleef, hoe onaanzienlijk ook in- en uitwendig, jong en oud tot Gods Woord. De Wijk-predikant noodt ook de schippersjeugd tot de catechisaties, de meisjes op Donderdag-avond, de jongens op Vrijdag-avond. Bleef de oproep aan de jongens nog nagenoeg onbeantwoord, de meisjes beginnen te komen, en blijven komen. Men mag niet vergeten, dat voor de varende jongens, én de varende meisjes het ter leering komen grooter

Sluiten