Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Arnhem

Soms vindt een moede ziel — zié weet niet hoe — een vrede en blijdschap, haar zoo lang ontzegd; God weet het wel! Een stille bidder heeft der broed'ren nood Hem aan het hart gelegd.

Aan dien wonderschoonen rand der Arnhemsche samenleving, aan de boorden van den Rijn, daar woont „de varende gemeente" met haar telkens wisselende bevolking. Met die honderden lidmaten en doopleden uit die vele gemeenten van Nederland vormt zij een niet onbelangrijk deel van de Nederl. Herv. Kerk, „de Groote Kerk".

De varende gemeente heeft het al gedurende verscheidene jaren bitter moeilijk en de mannen van den Arnhemschen Hervormden Schippersraad achten het een voorrecht iets te kunnen doen om die broeders en zusters van elders komende behulpzaam te zijn, waar dit maar mogelijk is, waarbij de inhoud van bovenstaande versregels altijd het fundament is.

Op 25 Januari 1936 vond de eerste vergadering plaats van de Commissie ter behartiging van de geestelijke belangen der tijdelijk te Arnhem verblijf houdende Hervormde schippers en hun gezinnen, welke commissie onder leiding stond van de beide godsdienstonderwijzers, de heeren E. v. Teyens en J. Hoogeveen, ingevolge opdracht van den Bijzonderen Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente van Arnhem. Het meerendeel der toen aanwezige leden heeft thans nog een werkzaam aandeel in den arbeid van den Arnh. Herv. Schippersraad, de naam, welke al spoedig aan de commissie gegeven werd.

Het kleine scheepje was door de werf afgeleverd, van wal gestoken en de vaart aangevangen in het vaste vertrouwen met een goedwillende bemanning de goede wind in de zeilen te zullen hebben. De beide kapiteins (wat mogelijk was op dit schip) hadden het ernstig besluit steeds de kruisvlag hoog in top te houden en veilig strand voor 't oog, waardoor men op zuiver kompas in de juiste koers kon blijven varen. Door vertrek en andere redenen verminderde de bemanning, doch telkens konden nieuwe schepelingen op de scheepsrol worden bijgeschreven.

Over hetgeen de Arnh. Herv. Schippersraad sinds Januari '36 verricht heeft en op welke wijze de velerlei schippersbelangen behartigd werden en nog worden, zij hier niets vermeld. Het is den lezer voldoende te weten, dat vele honderden schippers er zoo langzamerhand van overtuigd zijn, dat te Arnhem vele harten warm voor hen kloppen. lederen keer weer opnieuw wordt

Sluiten