Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Antwerpen

Proteatantache kerk van Antwerpen. (Ned. Herv. Gemeente) Lange Winkelatraat 5.

Wie de Antwerpsche haven bezoekt, is steeds verbaasd over het groote aantal schepen van Nederlandsche binnenschippers, welke èn in het Noord èn in het Zuid in lange rijen bijeen liggen.

Wat wordt vanwege de Kerk voor die schippers gedaan?

Helaas, lang niet genoeg. De Antwerpsche Hervormde gemeente beschikt niet over de middelen, waarover een Herv. Gemeente in ons vaderland beschikt. Want de oude Ned. Hev. Gemeente werd sinds 1930 Belgische Kerk, daar de verbinding met de Moederkerk in Nederland moest worden verbroken; zij beschikt niet over het noodige geld, dus ook niet over de noodige krachten. De gemeente strekt zich uit over heel de provincie, terwijl zij op het oogenblik slechts over één predikant, één hulpprediker en één emeritus-huloDrediker beschikt t*»™mi <*•

Mechelen een evangelisatiepost is met een evangelist (ook Nederlander) als voorganger. Aan den Predikant en den hulpprediker is bovendien opgedragen het godsdienstonderwijs in twee Athenea (samen 23 uren) en daarnaast heeft de kerk te zorgen voor de geestelijke verzorging van de protestanten in 8 gevangenissen en bedelaarskolonies, waarvan er enkele op 45 K.M. van de stad verwijderd liggen.

Zoo bhjft er niet veel tijd over voor bezoek aan schepen. En toch, indien er zieken zijn en de predikant wordt even opgebeld en uitgenoodigd een bezoek te brengen, met duidelijke opgave van den naam van het schip en het lignummer, dan zal men bemerken niet tevergeefs iets gevraagd te hebben.

Het hoofd-kerkgebouw is gelegen in de Lange Winkelstraat 3—5, waar geregeld des Zondagsmorgens om 10 uur dienst wordt gehouden. Eiken Zondag steunt een kerkkoor het gemeentegezang, terwijl de organist, de heer J. Watelet, een organist van naam is. Het kerkgebouw beschikt over twee kerkorgels, die bij kerkconcerten samen kunnen worden bespeeld. In het tweede kerkgebouw, Bexstraat 11, wordt tweemaal per maand des middags om 5y2 uur een jeugd- of een avonddienst gehouden. De laatste jaren is er een Schippers-Kerstfeest gevierd.

Het kerkgebouw in de Winkelstraat is niet ver van de noorderhavens gelegen, dichtbij den ingang der rijtunnel en vlakbij

Sluiten