Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Son en St. Oedenrode (N.-Br.)

De schipper, die deze plaatsen aandoet, kan alle gewenschte inlichtingen verkregen aangaande godsdienstoefeningen, catechisaties, H. Doop, e.a. bij den Heer M. J. Tolhoek, huize ,,'t Schinge", Eindhovenscheweg bij het kanaal. Son. De godsdienstoefeningen worden des Zondags te 10.30 uur gehouden.

Terneuzen

De arbeid onder de schippers in deze gemeente heeft zich tot nu toe voornamelik bepaald tot 't bezorgen van „De Vuurtoren" en 't maandblad der Herv. Gemeente „Ons Werk" aan boord der schepen. Een diaken, die dit werk op zich heeft genomen, merkte herhaaldelik op, dat reeds dit eenvoudige werk aanleiding gaf tot vele gesprekken, 't Ligt dan ook in de bedoeling van de kerkeraad binnenkort de arbeid onder de schippers meer systematies ter hand te nemen.

De Hervormde Kerk staat Noordstraat 62. 's Zondags worden de diensten gehouden om half tien en half drie.

De katechisaties worden gehouden in de konsistorie aan 't Tuinpad, dat uitkomt in de de Jongestr. De uren zijn als volgt: Maandags 6.30—7.30 meisjes boven 16 jaar. „ 7.30—8.30 behjdeniskatechisatie. „ 8.30—9.15 voor jongens en meisjes boven 16 jaar.

Alleen deze katechisatie wordt gehouden in de konsistorie achter de kerk, ingang Lange Kerkstraat.

Dinsdags 4.15—5.00 meisjes beneden 16 jaar.

5.00—5.45 „

„ 6.30—7.15 jongens „ „ „ Woensdags 5.00—5.45 „ „ „

„ 6.15—7.00 meisjes boven 16 jaar. „ 7.00—7.45 jongens „ „ „ Donderdag 6.30—7.30 behjdeniskatechisatie voor ouderen. Deze is begonnen: 19 Januari 1939. De Hervormde School staat Schoolweg 21, vlak bij de vluchthaven.

Het Hoofd der school, de heer D. J. van Wjjck, woont Vlooswijkstraat 34.

Verdere inlichtingen zgn steeds te bekomen bjj den predikant, Kersstraat 11.

Li Sluiskil staat de Herv. Kerk aan de Kanaalweg. De diensten worden gehouden om half tien en twee uur.

Hier werkt als hulpprediker de heer J« H..Renting.. Z^jn adres is Bovenweg 75. Bjj hem zgn verdere inlichtingen te verkrijgen.

Sluiten