Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Utrecht

Ook Utrecht weet, dat de Kerk haar aandacht niet alleen aan de walbewoners, doch ook aan de varende gemeente moet wijden.

In deze stad is een evangelisatie onder de schippers, uitgaande van den kerkeraad en ook hier wordt intensief gewerkt. Wie met dezen arbeid kennis wil maken, richte zijn schreden maar naar de schippersbeurs, want daar is het Predikbeurtenblad aangeplakt, dat alle inlichtingen geeft omtrent catechisaties, bijbellezing, huisbezoek en allerlei anderen arbeid.

De vergaderingen, die de Evangelisatie geregeld houdt in de trouwzaal van de Jacobi-kerk waren eerst bedoeld als bijbellezingen, doch het bestuur droeg er ook zorg voor, dat andere onderwerpen werden behandeld en zoo mocht Ds. Ozinga in de jaren 1937 en 1938 spreken over de Joden en hun bestaan, terwijl andere sprekers optraden met vele actueele onderwerpen. Deze avonden zgn dus gezellig, afwisselend, leerzaam en ze worden dan ook steeds gaarne bezocht.

Grooten aandacht wordt geschonken aan het huis- en ziekenbezoek en de evangelisatie stelt het zeer op prijs, als de andere plaatsen zouden willen berichten, wanneer een schipper uit hun gemeente in het ziekenhuis te Utrecht wordt opgenomen.

Hst huisbezoek geeft veel voldoening en het wordt met groote toewijding verricht. Ook hier zgn het bij allen zegen overigens, vaak weer de oude klachten: armoede en onvoldoend schoolbezoek der kinderen.

Telken jare wordt het Kerstfeest gevierd; zoo b.v. in 1937 met 50 kinderen en 80 volwassenen. Dit feest legt steeds een inniger band, mede door het intiem karakter, tusschen schipper en evangelisatie, tusschen schipper en Kerk dus en we mogen wel zeggen, dat drie jaren geleden de eerste kerstviering den stoot heeft gegeven tot de tweewekelijksche samenkomsten in de Jacobi-kerk.

Om dien band te verstevigen wordt des Zaterdags bij iederen schipper het Predikbeurtenblad bezorgd.

Ook het materiƫele wordt niet vergeten en het is verheugend te noemen, dat de samenwerking tusschen Maatschappelijk Hulpbetoon en Evangelisatie niets te wenschen overlaat. Zoo mocht het reeds enkele malen voorkomen, dat een schipper door beiden werd geholpen.

De groote kracht is en blijft echter gelegen in het huisbezoek en daardoor komt de Evangelisatie steeds nader tot haar doel: den schipper terug te brengen tot de Nederlandsche Hervormde Kerk.

God geve, dat de Evangelisatie onder Zijn zegen, haar heerlijke taak, voorzoover het onder menschen mogelijk is, mag voortzetten en volbrengen!

Sluiten