Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wemeldinge

De Ned. Herv. Kerk te

Wemeldinge. (Cliché welw. afgestaan d. drukkerij van der Peyl, Kruiningen).

Toen mij het verzoek bereikte om in enkele woorden iets te vertellen over den arbeid voor de schippers verricht door of namens den Kerkeraad onzer gemeente, heb ik met vreugde hieraan gevolg gegeven.

Wemeldinge, gelegen aan het kanaal door ZuidBeveland, met de sluizen waar jaarlijks meer dan 90.000 schepen worden geschut, is ongetwijfeld een plaats, waar de belangen der Hervormde

schippers niet mogen worden vergeten.

De zorg voor de geestelijke belangen van hen, die in tegenstelling met ons toch reeds van zooveel zijn verstoken en zooveel moeten ontberen, wat wij heel gewoon en vanzelfsprekend vinden, is onze zaak en taak, een taak van heel onze Kerk. Ook de schipper behoort bij ons en ook hem willen wij, zooveel in ons vermogen is, geven wat hem toekomt. Wij willen met hem medeleven in zijn moeite en zorgen, in zijn strijd, maatschappelijk en geestelijk. Maar vertrouwen dan ook anderzijds, dat hij ons deelgenoot wil maken van dit alles.

Schipper, meen niet dat gij als een bijzonder en ander soort menschen wordt aangezien, maar houdt u er van overtuigd, dat er aan den wal menschen zijn, die u gaarne de helpende hand willen toesteken. Op alle terrein, maar bovenal voor het ééne noodige.

Van hoeveel belang een veilige vaart en een goed schip ook is, vèr boven alles gaat het veilig varen op de woelige levenszee op het schip met Jezus aan boord. Want het scheepken onder Jezus hoede, met de kruisvlag hoog in top, is alleen veilig omdat 's Vaders Zoon aan boord is.

Hieronder vindt gij nu enkele practische mededeelingen omtrent de gegevens, die voor u van belang kunnen zijn.

Kerkdiensten worden gehouden eiken Zondag des morgens om half tien en des middags om half twee in ons mooie kerkgebouw. In de consistorie kunt gij na den dienst mij altijd spreken, of zoo gij wilt aan de pastorie, die te allen tijde voor u open staat.

Catechisaties worden gegeven van November tot Maart op de volgende uren:

Voor meisjes van 12—16 jaar Woensdagmiddag om 2 uur; van 16*—18 jaar Maandagavond om 7 uur en van 18 jaar en ouder Maandagavond om 8 uur.

Voor jongens van 12—16 jaar Woensdagavond om 7 uur en van 16 jaar en ouder Woensdagavond om 8 uur.

Jongens en meisjes zijn te allen tijde hartelijk welkom.

Doopsbediening heeft plaats den eersten Zondag van elke

Sluiten