Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het programma voor dezen avond is ais volgt samengesteld:

1. Openingswoord Ds. Coolsma.

2. Gemeenschappelijk zingen van enkele psalmen uit een kort uittreksel van het nieuwe psalmboek, dat aan den Ingang tegen 10 cent verkrijgbaar is.

3. Inleiding van pastoor Kemper over de kath. liturgische gezangen. Magnificat en Te Deum worden hierna gezongen.

4. Voortzetting van het gemeenschappelijk psalmengezang.

5. Voortzetting van Gregoriaansche gezangen. Puer natus est; Haec Dies enz.

6. Gemeenschappelijk slotzang psalm 150.

De tekst van de te zingen katholieke liturgische gezangen gaat hierbij.

Namens het bestuur:

H. ROTTmGHUIS, voorzitter. J. HULSMAN, secretaris.

L. BUVE, Moderator.

AFSCHRIFTEN I.

Een jong predikant, die indertijd te Groningen studeerde, zond aan Ds. Coolsma een afschrift van zijn brief aan Ds. Uitman van dezen inhoud:

Geachte Collega,

Hoewel ik U persoonlijk niet ken — ge zijt „na nüjn tijd" te Groningen gekomen — kan en mag ik niet nalaten, met enkele regels in te gaan op Uw stukje in het laatste nr. van het „Groninger Kerkblad", dat ik nog steeds trouw lees, maar zelden met zoo gemengde gevoelens, als deze week het geval was. Dat stukje heeft mij bedroefd — misschien nog meer dan deze heele zangavond U en de beide andere

Sluiten