Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jonge menschen die nieuwe Roomsche kerk ging bewonderen. Wat doet ge onze geliefde Hervormde Kerk toch 'n smaadheid aan, die door God Zelf in het bloed der Martelaren hier is geplant. Nu kunt ge wel zeggen en in waarheid meenen, dat Rome zoo veel beter is dan vroeger, en zeggen: Rome is verdraagzaam, Rome is met ons een in Christus, Rome strijdt met ons tegen het ongeloof, wij zijn broeders, maar ge weet toch even goed als ik, dat ge U dan vergist. Zoolang Rome de Concilie van Trente met herroept, blijft Rome dezelfde als van vroeger, en Ued. zult even goed weten als ik dat Rome daar verschillende vervloekingen over ons allen uitspreekt, om maar de laatste regel te noemen: Vervloekt zij, die zich niet aan de Roomsche Kerk onderwerpen. Alzoo zijn wij allen bij haar vervloekt.

Een paar tegenstellingen van Rome's Christelijkheid.

Rome stelt in plaats van Gods Woord - 's menschen woord, In plaats van overtuiging - gewetensdwang, Gezag der Kerk - De Koning der Kerk de Paus, niet één Hoogepriester - maar vele priesters, met ééne offerande - maar oneindige offerdiensten, en zoo zoude ik kunnen doorgaan; alleen dit nog, want ik kan er met over zwijgen; in plaats van Golgotha: de biechtstoel, en in plaats van het bloed des Kruises: aflaatbrieven, m plaats van Christus Jezus: Maria en diverse heiligen. Nu hoop ik van harte dat Ued. met aan Gallio gelijk is, maar U er van bekeert, en voor Donderdag die zanguitvoering afzegt.

Misschien dat ge U er voor schaamt, maar wat zou u er velen een groot plezier mee doen, en er vele vrienden door verwerven.

Met hartelijke groeten en heilbede

Sluiten