Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

seven boecken der Francoyser gheschiedenissen .. . Soo vefde nu deselfde meestér in sine cronycke voortgevaren is, hope uwer L.... met hetselfde ooc bedienstich te wesen; ende ist dat ic sine styl niet en oan becomen, hope u L door Godes hulpe wt twee andere boecken, daer den voornaemsten handel der. Franchoysen voorder tot den jare 65 in wort verhaelt, ende aireede half voldaen zyn, op het alder cortste ende bequaemste na mynen cleynen verstande, oock voorts over te setten ende in eenen boecke alles te vervaten.

Nog eens, op de keerzij van het titelblad, getuigt hij van zijn voornemen om het bij dit werk niet te laten. Hij spreekt, in rijm, van het keeren der fortuin en van den lateren tegenspoed van aanvankelijk voorspoedige tyrannen, en teekent daarbij op den kant aan: „Vint ghy hier alsulcx niet, Het tweede stuck doorsiet".

Of dat tweede stuk ooit het licht heeft gezien, durf ik niet zeggen, maar kennen doe ik het althans niet.

Blijkens den titel is de vertaling den 20*a October 1567 uitgegeven. De voorrede, met een * gemerkt, schijnt later gedrukt dan de tekst die met vel A begint. Toch wist Fruytiers, toen hij ze schreef, blijkbaar nog niets van het gevangen nemen van Egmont en Hoorne, hetwelk den 9en September had plaats gehad , want hij zegt: dat de stelregel non habenda fides ook ten opzichte van groote heeren geldt, wordt in dit boek bewezen, „allen Nederl. heeren tot een spiegel, die oóck vrij wel mogen dencken dat des aenbrengers gheest .... in den Nederlanden niet gantsch doot en is." Had hij geweten hoe juist die voorzegging reeds bewaarheid was, hij zou er zeker niet van gezwegen hebben.

Denkelijk was hij reeds in ballingschap toen hij zijn overzetting ter perse gaf. Waar zij gedrukt is wordt

Sluiten