Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spr. betoogde, dat met het beginsel der christelijke poli* tiek moet bestreden worden, doch wel de practijk der coa* litie met zijn antithese en het verlagen des bijbels tot een handboek van staatsmanskunst.

Alleen doortrokken van het christendom in vrijzinnigen geest, aldus de heer Louwes, zal het liberalisme de groote fout van het bijkans als dogma beleden rationalisme rond 1900 weer goed kunnen maken en dit te meer, omdat in het vrijzinnige christendom eenzelfde kentering zich heeft vol* trokken.

Ook in de kringen der sociaalsdemocratie is een kentering merkbaar. Wij wijzen op het merkwaardige vlugschrift van Johan Winkler, dat in 1937 onder den titel „De groote ont* moeting" (van Christendom en Socialisme) het licht zag.

Winkler stelt op treffende wijze in het licht, dat de onzuiverheid van het socialisme der oude generatie hierin bestond, dat het zich in kwesties van wereldbeschouwing in den linkschen hoek liet dringen. Waarin bestaat daartegen? over het nieuwe, dat de socialistische generatie van heden kenmerkt? Winkler duidt het, van „valsche scheidingslijnen" sprekende (blz. 37), als volgt aan:

„De antithetische verhouding links*rechts is politiek mis* schien verantwoord, inzooverre zij een scheidingslijn trekt tusschen paganistisctadiberaal streven eenerzijds en een politiek,- die zich door goddelijk gebod wenscht te laten be* palen anderzijds.

Maar in den strijd tusschen die these en antithese laat het socialisme zich duurzaam niet in den paganistischen hoek duwenl"

M.a.w. het socialisme en hetgeen voorheen de wereldbe* schouwing van links was, zijn niet onafscheidelijk aan elkander verbonden.

Aldus bezien is het mogelijk, dat hier te lande het Chris*

Sluiten