Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keren tot de onder hen geldende specifieke opvatting van de natuurlijke levensverhoudingen geleid hebben."

Dit is, dunkt ons, duidelijke taal, zulks temeer waar Dr. Kuyper vervolgens nogmaals uitdrukkelijk verklaart, dat in* dien op politiek terrein van christelijke beginselen wordt ge» sproken, deze term bepaaldelijk in den tweeden, ruimeren zin behoort te worden opgevat.

Wat wordt hier nu door Dr. Kuyper gezegd?

Niet anders dan het volgende: het gaat in de practische politiek in den regel niet om dogmatische inzichten in theo* logischen zin, doch veeleer om vraagstukken, waarvoor naar hun zedelijke zijde een oplossing in Christelijken geest moet worden gezocht. Welnu, als christelijk*historischen kunnen wij niet anders dan met dankbaarheid vaststellen, dat voor zoodanige oplossingen op heden ook velen, die tot nu toe (politiek) tot links werden gerekend, allengs meer toeganke* lijk worden.13)

Het is een bij uitstek christehjk«historisch ideaal, dat dien/" tengevolge zijn verwezenlijking naderbij komt: tegen de groe* peering van ons volk in twee deelen naar godsdienstige I onderscheiding hebben wij ons toch te allen tijde verzet./ Immers ons doel is, dat allen, hoedanig ook hun persoonlijk/ gevoelen zij, de verplichting erkennen, op staatkundig en maatschappelijk gebied met de Christelijke beginselenA te rekenen. Naarmate wij dat doel naderen, vervalt het motief ] om aan de hand van een onderscheiding als waarop de anti*J these van weleer betrekking heeft, politieke scheidslijnen te trekken. Het is deze overtuiging, die o.m. ten grondslag lag aan de bekende „Verklaring" van 1913, waaruit wij, mede ten bewijze hoezeer wij in dit opzicht consequent zijn gebleven, een kwart eeuw later met volledige instemming het volgende aanhalen:

„De Christelijk*Historische Unie, in algerneene vergade*

Sluiten