Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soonlijk karakter verloren, maar daardoor is bedoeld verschil in mentaliteit geenszins te niet gedaan.

Integendeel, bedriegen wij ons niet, dan wordt dit verschil er in den laatsten tijd zeker niet minder op. De systematische prediking van het isolement eenerzijds, de spontane drang naar nationale eenheid, die ons, Christelijk*Historischen bij het naderend eeuwfeest van Dr. Hoedemaker's geboorte meer dan ooit vervult, anderzijds, het zijn niet te loochenen tendenzen die aan toenadering in den weg staan.

Of er nochtans niet geestelijke belangen zijn aan te wijzen, die voor de toekomst een samengaan, indien bereikbaar, van christelijkshistorischen en antirevolutionairen, ja zelfs van alle Protestantsche belijders wenschelijk doen schijnen? De vraag stellen is, dunkt ons, haar beantwoorden. Forceeren laat een dergelijk samengaan zich evenwel niet. Niet op den grondslag der kansberekening kan duurzame hereeniging tot stand komen; zij is geen kasplant, die kunstmatig en in ver* sneld tempo wordt grootgebracht, maar een vrucht, die alleen in de vrije natuur kan rijpen. Vergeten wij het niet: God laat groeien op Zijn wijze en op Zijn tijd En als christelijk«histo* rischen èn als antirevolutionairen hebben wij voorshands naar het zich laat aanzien, ieder voor zich nog een eigen taak. Laten wij die taak, op de plaats waarop wij staan, bij het licht ons geschonken trouw vervullen — en er daarbij zorgvuldig voor waken het werk Gods niet in den weg te gaan staan.

Die gelooven, haasten niet De Heer komt wel, al komt Hij dan ook niet te paard, zegt een oud Deensch spreekwoord.

Sluiten