Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wy erkennen noch eene openbaring als kenbron van waarheid en recht, noch het gezag van eenig kerkelijk orgaan; ons staat slechts de rede ten dienste, bij wier licht wij de uitingen van den volkswil in het heden en het verleden waarnemen, hare vermoedelijke gevolgen voorzien, geluk en welvaart trachten te bevorderen en het leed af te wenden. Niet het zoogenaamde „woord gods", maar, om eens de taal der geloovigen te gebruiken, het geschenk gods, dat wij in onze rede bezitten, is de lamp voor onzen voet".

4) Van de juistheid van het desbetreffende persverslag hebben wij ons vergewist.

6) Herleving van de Wetenschap in Katholiek Nederland. Gedenkboek door Gerard Brom, 1930, blz. 231.

6) Wjj verwijzen naar het vlugschrift door Prof. Dr. H. Dooijeweerd gewijd aan ,fie Christelijke Staatsidee" (Uitgave van de Arja, Anti-Revolutionaire Jongerenactie, Libertas Drukkerijen, Utrecht en Rotterdam 1936). Uitvoerig betoogt de hoogleeraar daarin (blz. 14— 18), dat de Roomsche opvatting als een compromis van de Christelijke visie en een heidensche gedachte is aan te merken: „De „natuur" naar heidensche opvatting in de „rede" geconcentreerd", werd op haar eigen terrein, de tijdelijke wereldorde, zelfgenoegzaam, autonoom, verklaard".

7) „Plaats en Koers (der Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband)" door J. Diepersloot en E. L. Smelik, 1937, blz. 11. Dat dit gevaar verre van denkbeeldig is, wordt nog duidelijker, door een uitspraak als van den heer C. Smeenk:

„De Gereformeerden hebben steeds volgehouden, dat Gods wil niet alleen datgene is, wat in de Heilige Schrift als zoodanig met evenzoovele woorden staat uitgedrukt, maar even stellig datgene, wat logisch uit hetgeen er staat wordt afgeleid. Bij wat een mensch zegt, geldt dit niet; hij doorziet niet van tevoren wat logisch uit zijn woorden volgt. Maar als de Openbaring spreekt, mag niet worden aangenomen, dat aan God iets verborgen zou zijn gebleven van wat logisch uit het door Hem of namens Hem gesprokene voortvloeit".

(Dr. G. Keizer, C. Smeenk, J. Schouten, Prof. Dr. H. Dooijeweerd enz.: „Geestelijk weerloos of weerbaar", blz. 94/95).

Dat ook bij dat „logisch afleiden" fouten kunnen insluipen, wordt te dezer plaatse door Patrimonium's veteraan over het hoofd gezien.

Sluiten