Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8) Calvijn en Rome. Historisch-politische bijdragen van Jhr. mr. A. F. de Savornin Lohman, verzameld door H. van Malsen, 1927, blz. 65 e.v.

9) Die beperking is kenmerkend voor de historische richting in het geestesleven. Daartegenover poogt het liberalisme, vertrouwend op de rede, langs deductieven weg tot oplossingen te komen, die, zonder aanzien van tijd of plaats, onder alle omstandigheden zouden kunnen dienen.

10) In het Gereformeerde weekblad „Woord en Geest" (6 Januari 1939) schrijvende over het Fransche Chr. sociaal congres te Montpellier wijst een praktijkman als de heer F. P. Fuykschot, secretaris van het Chr. Nationaal-Vakverbond, er op, dat de christelijk-sociale actie in Frankrijk geen enkel Protestantsch Christen van het lidmaatschap uitsluit, om er aan toe te voegen (wij cursiveeren):

„In dit opzicht is er overeenstemming met de christelijk-sociale beweging in ons land, die ook personen van de meest uiteenloopende confessie onder haar leden telt. Dat er desondanks op sociaal terrein volkomen homogeniteit kan bestaan, als men uitgaat van de Heilige Schrift als richtsnoer, heeft de practijk voldoende bewezen."

u) „Voor welke sociale en politieke verantwoordelijkheid stelt ons het Evangelie", blz. 14.

M) Vergl. het uitvoerige verslag in „De Nederlander" van 29 December 1938, van welks juistheid wij ons hebben vergewist.

ia) Wij herinneren in dit verband aan een woord van Dr. Ph. J. Hoedemaker:

„Men mag niet voorbijzien, dat menigeen die, niet onder Kerkdijken of zelfs onder de Christenen mag worden gesteld, wel ter dege, willen s_ onwillens, wetend onwetend, uit het Christelijk beginsel leeft.

Er is een neerslag van het Christendom in onze geschiedenis, onze instellingen, onze maatschappij en de openbare meening waardoor men ook op staatkundig terrein wordt beheerscht."

Een onbegrepen denker. Gedachten van Dr. Ph. J. Hoedemaker, 1927, blz. 147.

w) Vergl. „Bijbel en Openbare SchooF', van Dr. F. C. Dominicus, Tijdseinen No. 4. Wij brengen hier overigens in herinnering een woord van Lohman:

„Nooit kunnen wij toegeven, dat een openbare school „neutraal"

Sluiten