Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In dit beginsel wordt op de krachtigste wijze het ver» schil tusschen overheid en onderdaan uitgedrukt en uitgesproken, wat voor iederen geordenden staat heeft te gelden. (Het recht van revolutie moet echter ook dit beginsel doorbreken). In zooverre is dit grondbeginsel van de fascistische staatsleer dus geheel aanvaardbaar. Maar •de uitwerking van dit grondbeginsel is volstrekt verkeerd in het fascisme. Immers om tot die rechtspraak van den staat te komen, heeft nu de fascistische overheid het geheele volk verdeeld in corporaties en confederaties. Iedere „stand" krijgt zijn eigen opbouw en de regeering heeft te regeeren met behulp van een algemeen lichaam samengesteld uit de afgevaardigden van deze corporaties. In het fascisme is der» halve de vrije groepsvorming in het volk te niet gedaan. Van bovenaf is het volk een organisatie opgedwongen. Een organi* satie — en dat is het beslissende —, die geen rekening houdt met de bestaande rechts* en onrechtsverhoudingen in het volk. Het komt er bij de fascistische „ordening" geheel niet op aan of misschien de arbeiders een geheel andere positie innemen in het geheel van de rechtsbedeeling, dan b.v. de werkgevers. Het komt er ook niet op aan of de boeren een geheel andere positie innemen dan de rest van de bevolking. Van bovenaf wordt een formeel schema opgedwongen. De arbeiders krijgen hun corporatie samen mèt de werkgevers, de kooplieden en de handelsbedienden krijgen een afzonder* lijke corporatie, enz. Het geheele schema van de fascistische staatsorde is formeel en houdt geen rekening met de aan* wezige materieele rechtsverhoudingen.

Dat wil dus zeggen: het fascisme gaat uit van de fixeering van een bepaalden toestand. En daarmee wordt de vrijheid van den onderdaan om het onrecht aan te geven, de wetten te beoordeelen en de regeering te controleeren te niet gedaan. Het behoort immers tot het wezen van het georganiseerd aangeven van onrecht en het zoeken naar nieuw recht, dat de verongelijkte groep een appèl kan doen op de rest van de

Sluiten