Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verstarring van het rechtvaardigheidsgevoel, hetzij in een corporatieve ordening, hetzij in een vastgeloopen partij* stelsel. Waar de rechtsvorming onmogelijk wordt ge* maakt of is, daar staat zij op de bres. Maar in welke prac* tische verwerkelijking dan de oplossing moet worden ge* zocht, dat weet zij niet. En daarom is het haar geboden om hen die strijden voor vrijheid, voor dwang, voor even* wicht, allen te roepen tot haar prediking van materieel recht en onrecht, van autoriteit en vrijheid daaraan verbonden. En tot allen zegt zij, dat zij samenwerkend met anderen, die niet naar haar prediking luisteren, den weg moeten zoeken tot een werkelijk rechtvaardiger samenleving.

Dit alles zal sommige lezers vaag en gevaarlijk klinken. Ja, men zal willen tegenwerpen, dat hiermee eigenlijk al het voorgaande over de rechten en plichten van overheid en onderdaan, over de noodzaak van vrije groepsvorming wordt te niet gedaan. Toch is dat niet zoo. Hier wordt alleen maar ruim baan gemaakt voor de prediking.

De prediking is een oproep tot gehoorzaamheid aan God in Jezus Christus. De prediking is geen politiek programma, ook geen beginselprogramma. Het is een in vrijheid te aan* vaarden of een in vrijheid te verwerpen prediking. Wanneer de kerk zegt, dat vrije groepsvorming terwille van de recht* vaardigheid een eisch is, wanneer zij zegt dat de overheid en de onderdaan een ieder hun onderscheiden taak heb* ben in het uitwerken van een materieele democratie, dan heeft de kerk er aan toe te voegen, dat de christelijke onder* daan nu aan den arbeid behoort te gaan in het geheel van staat en volk. En het hangt van dat geheel van staat en volk af hoe de Christen in de praktijk gehoorzaam zal trachten te zijn. Hij zal ter verwezenlijking van zijn door de kerk beïnvloede inzichten een praktisch programma op* stellen of een praktisch programma volgen, dat hem het meest past. Hij zal een dergelijk programma principiëel behooren open te stellen voor medewerking van „anders*

Sluiten