Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid en de daaraan verbonden sociale rechtvaardigheid. Zoo is deze tijd een harde tijd naar twee zijden. Hard in verband met het te bereiken doel, een rechtvaardiger staats* orde en volksgemeenschap, hard in verband met hen, die de hardheid als doel in zichzelf voorstaan. Deze dubbele nood* zakelijke hardheid laat zich zoowel Oud*Testamentisch als Nieuwtestamentisch uitstekend verdedigen. De bijbel is realistisch: recht handhaven, recht scheppen gaat altijd ge* paard met hardheid, verdediging van de vrije volksgemeen* schap is altijd een zaak van doelbewuste machtsontwikke* ling. Hoewel het Evangelie dit alles onderstreept, heeft het echter ook nog een geheel andere zijde. Het leert zeven maal zeventigmaal te vergeven, het vraagt twee mijl te gaan waar één mijl gevraagd wordt, het vraagt het toedraaien van de linkerwang, wanneer men op de rechter wordt ge* slagen. Kortom het vraagt opoffering van recht, doorbreking van het streven van rechtsorde en rechtshandhaving, door het lijden van onrecht en den deemoed en de vergeving tot eisch te verheffen. De kerk mag zich van deze prediking niet losmaken, zij heeft niet het recht om in een tijd die hardheid vraagt, de teere krachten te verwaarloozen. Het is alsof men overal met dit probleem worstelt. De groote theoloog Karl Barth die in zijn Dogmatiek II1 een geluid van zachtheid deed hooren, heeft in een nieuwe brochure, „Rechtfertigung und Recht" zich tot hardheid vermand. Onder den indruk van de totalitaire staatsvormen en de daarbij gebruikelijke tyrannie, roept hij op tot de vorming van een rechtsstaat in aansluiting bij de calvinistische theologie. Afgezien van de onmogelijkheid om den rechtsstaat calvinistisch te con* strueeren (Calvijn was in Genève autoritair en absoluut, in verband met zijn geheele theologie omtrent staat en staats* vorm), is het belangwekkend na te gaan, hoe Karl Barth Calvijn tracht te vervolmaken. De meedoogenlooze „wel* tanschauungsstaat" van Calvijn berust bij den grooten refor* mator hoofdzakelijk op Oudtestamentische teksten en

Sluiten