Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kring. Zullen zij niet eerder in actie komen dan op het ogenblik, dat de wurghand naar hun eigen keel reikt? Komen zij alleen in verzet, als zij vrezen voor hun eigen bestaan ? In dat geval hebben zij alle aanspraak op zedelijk aanzien verloren. Het laagst ontwikkelde dier doet hetzewie.

★ *

Alle fouten en zonden wreken zich. Het Verdrag van Versailles was een enorme fout en een doodzonde. Een monstrum van bruut egoïsme, wraakzucht, politieke en economische kortzichtigheid en överwinnaarsverdwaring. De „democraten" der geallieerde landen brulden als Shylock om hun pond vlees. De RepubÜek van Weimar, die een beslissend element had kunnen zijn in de organische wederopbouw van Europa, geruïneerd en leeggebloed in de afschuwelijkste aller oorlogen, werd onder een druk gezet, waaronder zij moest bezwijken. De democratische staatsheden (hm!) verstonden stemmen noch tekenen. De goed-willende leiders van de Republiek konden geen verzachting van betekenis verkrijgen. Het land werd gestort in een ononderbroken nijpende crisis. Het volk werd zo toegankelijk gemaakt voor de lokstem van elk extremisme, voor het zinloze gebral van eiken verlossing belovenden kwakzalver en demagoog. Maar zelfs de abnormale groei van het onbeschrijflijk stompzinnige, barbaars ruwe en volstrekt gewetenloze nationaalsociahsme was niet voldoende om de onbekwame, in machtsbewustzijn verstarde „staatsheden" der grote democratieën de ogen te openen voor de dreigende gevaren, die hun overwinnaarspoHtiek opriep. De opgezweepte, overigens dillettantische en weinig oprechte vrees voor net communisme deed deze democraten het nationaalsocialisme, waarvan rij de onuitsprekelijke bestialiteit niet wilden zien, heimelijk aanmoedigen en bevoordelen. De kortzichtigheid en belangzucht dezer leidende staatsheden maakte van Duitsland eerst een hongerkamp en toen een moordhol. Niet ten onrechte heeft Victor Marguéritte Hider „fils de la Ruhr" (zoon van de Roerbezetting) genoemd. Juister nog ware het even verder terug te zien en hem „fils de Versailles" te noemen. De democratie faalde jammerlijk^ toen zij het Verdrag van Versailles doordreef en met weergaloze hardheid uitvoerde, daarmee haar eigen beginselen verloochenend. Maar zij faalde eerst recht en volkomen erbarmelijk, toen Hitier en rijn gezellen aan het bewind kwamen en het spoedig iedereen duideli jk werd, wat dit ging betekenen.

Sluiten