Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het heet in het formulier van den eed, dien de Koningin nu veertig jaar geleden bij de aanvaarding der regeering heeft afgelegd.

,.Si le roi le savait" heette het in dat eigenaardige Fransche staatsrecht van vóór de Fransche revolutie, in het staatsrecht van het Ancien régime.

,,Als de Koning het maar eens wist"; welnu, dit is bij Koningin Wilhelmina geen vraag geweest. Zij wist alles, zij kreeg alles te zien, zij kreeg alles te hooren en zij kon alles wikken en wegen. Daarom kan men zeggen, dat de Regeering van Koningin Wilhelmina Nederland en het Nederlandsche volk tot een zegen is geweest. Zij heeft met Haar verantwoordelijke raadslieden dat volk geleid door de moeilijkste jaren, die ons land sedert 1848 heeft gekend. Dat erkent iedereen met de grootste dankbaarheid en met den diepsten eerbied. Daarom herdenken wij den dag, waarop onze Koningin voor veertig jaren de Regeering aanvaardde met zoo groote erkentelijkheid en dankbaarheid; daarom vieren wij dien dag met zoo grooten luister en daarom is ons aller bede: Moge Koningin Wilhelmina nog lang gespaard blijven voor het Nederlandsche volk en voor Nederland.

Sluiten