Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

credo en geen formulier van eenheid kent, gelijk dat aan de kerkelijke partijen schgnt eigen te zijn", weerhouden wordt een programma van beginselen vast te stellen. Moderne levensbeschouwing is eerste vereischte voor den liberaal; maar zij is op zich zelve niet genoeg. Wat is er meer noodig om hem tot liberaal te stempelen en hem zoo gretig als zoodanig te doen aannemen, als Kappeyne en zijne volgelingen geweerd werden?

Met die vraag behoeft men op dit oogenblik zich niet in te laten. Genoeg is het op te merken, dat, blijkens de jongste verkiezingen, de natie zelve zich tegen de moderne levensbeschouwing verklaard en daarmede ook over het streven tot vestiging eener liberale Unie den staf gebroken heeft. In de Kerk was het verzet tegen zulke levensbeschouwing reeds lang waargenomen; op staatkundig gebied had het zich onder de kiezers gedurende de laatste vijf jaren vooral ontwikkeld, totdat het eindelijk aan de candidaten der kerkelijke partijen boven die der liberale partij de zege verschafte. Niet onwaarschijnlijk is het, dat deze nog grooter zoude geweest en ook veel vroeger zoude behaald zijn, indien het stemrecht meer onder de lagere rangen des volks kon worden uitgeoefend. Ligt uitbreiding van dit recht in het verschiet en heette zij reeds 15 jaren lang een eisch des oogenbuks en eene nationale behoefte, dan kan met te grootere gerustheid de stelling worden verdedigd, dat in Nederland geene plaats is voor eene anti-christelijke beweging, verwekt door Semieten of anderen.

Anti-christelijk noem ik de beweging, die door den heer Mr. J. A. Levy, den voorzitter der kiesvereeniging Burgerpligt te Amsterdam gewenseht wordt, als hij schrijft: „Waar de, o, zoo liefelijke en verdraagzame verkondigers van onverschillig welke orthodoxie zich vermeten de hand naar den staatsteugel uit te strekken, daar voegt een onbewimpeld en krachtig grondwetteljjk verzet. Verzet met het woord, zoo 't kan en zoolang het kan; met de daad, zoo t moet."

Anti-christelijk ook de beweging, door hem bedoeld, als hij ijvert voor de oprichting eener liberale Unie, die zich ten doel stelt door alle geoorloofde middelen van voorlichting en samenwerking den staatkundigen invloed der kerkelijke partijen te bestrnden en de toepassing der liberale beginselen'te bevorderen.

De eene beweging is genoemd: het dreigement-Levy. De andere zoude kortheidshalve kunnen worden ■ aangeduid met den naam van: unie-Levy.

Beiden strekken tot verklaring van elkander, en het doel

Sluiten