Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenheid en des vredes wil het behoud verlangt der openbare school en der zinsnede in de Grondwet, die haar voor een zeer aanzienlijk deel zijner landgenooten onbruikbaar maakt, schroomt hij niet, den godsdiensthaat aan te wakkeren door de voorstelling, dat de kerkelijke partijen en hare beginselen den rechtsstaat in gevaar brengen. En dat doet bi] op een oogenblik, dat hoofdzakelijk ter oorzake van haren afkeer voor het hoog geloofde Christendom boven geloofsverdeeldheid der openbare school, de natie met het streven der kerkelijke partijen hare instemming betuigd en de eertijds groote en machtige liberale partij tot de partij der minderheid gemaakt heeft. J

De poging tot vorming eener liberale Unie schijnt een aatste middel te zijn, door hem aangegrepen, om wat hem ,le* 1f..,te behouden. Immers, nog vóór dat hij het grondwettelijk verzet met wóórd en daad had gepredikt tegen de rechtzinmgen, die den staatsteugel zouden durven in handen nemen, had hij zelf erkend, dat waar het volk met bewustheid eene keuze doen zoude, wij ons niet slechts naar regelen van constitutioneel beleid daaraan zouden behooren te onderwerpen, maar tevens, hoe ongaarne ook, daarin moeten berusten.

Zoo lang op Nederlandschen bodem het Evangelie erkend zal worden als eene kracht Gods tot zaligheid, durf ik voorspellen, dat de beweging, door den heer Levy beproefd, niet slechts haar doel missen, maar ook eene geheel tegenovergestelde uitwerking hebben zal. Ik geloof niet minder aan het verbond , door Prins Willem van Oranje niet den Potentaat aller Potentaten gesloten, en aan den daarop tot in verre nageslachten rustenden zegen, dan ik geloof aan de eeuwige trouw van het verbond van God !met Abraham. Zal ter wille van dit verbond, wanneer de volheid der tijden zal zijn ingegaan eenmaal geheel Israël zalig worden in de aanbidding van den gekruisten Jezus van Nazareth als zijnen lang verwachten Messias en Koning, Nederland zal, als het trouw bluft aan zijnen God en vasthoudt aan zijn Woord, om het werk, door Prins Willem gewrocht en om het zaad door Groen van Prinsterer gestrooid, ook nog eenmaal, naar mijne verwachting, het voorrecht smaken van de volken der oude en der nieuwe wereld te zijn voorgegaan in de we<r-

JSS?**0* ,heer^e t0ek°mSt' Wa"in de ^es hSt» w ?g-D n°d en Zljnen Gezalfde bedwongen en zijne heilige Wet in aller menschen hart geschreven zal zijn.

In dien wondervol diepen brief, geschreven aan de RoT^Z' fTSC hien»d opdat Rome dien boven eiken anderen zendbrief leze en het daarop gegronde hervormingswerk van

Sluiten