Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u spreken, om in de uitvinding der Boekdrukkunst nog meer bijzonder een aanleiding tot Godverheerlijking u te doen opmerken. Behoef ik u den zegen der Kerkhervorming te schetsen? Een zegen waarin, ondanks haar zelve, de Roomsche kerk in hare mate mag deelen; maar een zegen, dien wij vooral mogen genieten, voor zoo verre wij op den naam van Protestanten, Evangelischen en Hervormden kunnen aanspraak maken; omdat wij, ontheven van gewetensdwang, staan in de vrijheid; omdat wij, ontslagen van menschelijk gezag op het gebied der waarheid, het onschatbaar Evangelie bezitten; en omdat wij, niet meer gedoemd tot stilstaan of tot teruggang, prijs stellen op vooruitgang en ontwikkeling tot volmaking, ook op het gebied der Godskennis en Godsdienst. Verplaatst u met mij, met nwe gedachten, in de donkere dagen der middeneeuwen, op het gebied der Kerk. O, wat blijde hope vervult ons, als wij, na een langen en bangen nacht, de eerste morgenstralen van den opkomenden dageraad begroeten, en den invloed van Hem erkennen, die daar sprak, dat het licht uit de duisternis komen zou! Grieksche vlugtelingen uit het door de Turken veroverd Constantinppel brengen de bloem der Grieksche beschaving op Italiaanschen bodem over. Zij wekken, met het gevoel voor het schöone, eene algemeene geestdrift voor de beoefening der wetenschappen op. Een nieuw tijdperk der kunst ontluikt. De Heilige Schrift wordt weder in de grondtaal gelezen. Eene volkomen wedergeboorte in het rijk der letteren is .daar. Maar wat zal de vonk der verlichting en beschaving over alle landen en volken verspreiden? Hoe zal die verlichting der geleerden op het volk afdalen? Hoe, bij de schaarschheid van afschriften en de kostbaarheid der boeken, de Heilige Schrift, al wordt zij op nieuw uit het kloosterstof opgedolven, algemeen ge-

Sluiten