Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En hoedanig zal dan nu onze Godverheerlijking zijn over de zoo gewigtige gebeurtenis, die wij in deze dagen feestelijk herdachten ? O, indien onze feestvreugde in haren grond van geestelijken aard geweest is, dan moet nu, nadat de feesttoonen zwijgen, en het feestgroen is weggenomen, de Godverheerlijking blijven! Vraagt gij, hoe dat kan ? Ik antwoord u: allereerst, door van de vruchten der Boekdrukkunst een Godverheerlijkend gebruik te maken.

Wat toch is het doel waartoe de Boekdrukkunst werd uitgevonden ? Zeker wel niet om, na een viertal eeuwen, den man, in wien God, als door toeval, de groote gedachte aanhaar opwekte, een metalen standbeeld op te rigten; of om aan nijverheid en kunst een voorwerp te schenken, waaraan zij haar vernuft en hare krachten zouden kunnen besteden, om het in steeds grooteren overvloed en bevalliger vormen te voorschijn te doen treden. Dit alles getuigt wel van de hooge waarde, die aan de Boekdrukkunst gehecht wordt, maar het was toch het doel niet waartoe zij werd uitgevonden. Neen, dat doel was, naar den raad Gods, om het licht der wetenschap te vermenigvuldigen, door hetgeen van haar uitgaat in alle hoofden en harten te brengen, en alzoo der menschheid tot grooten zegen te zijn. En ziet, hier is het nu, dat wij ons aan de verheerlijking van God kunnen bezondigen: én door hare schadelijke vruchten, want ook deze brengt zij voort, te gebruiken; én door hare goede vruchten ongebruikt te laten. Wat het eerste betreft, daartegen moet ik u ernstig waarschuwen, opdat wij eene heerlijke gave Gods niet misbruiken tot ons verderf, en opdat wij hen niet aanmoedigen, die, in het uitgeven van verderfelijke geschriften, op veler zondige en zinnelijke lusten hunne berekening maken; maar opdat wij, door gebrek aan lezers van de onrijpe en schadelijke vruchten der drukpers,

Sluiten